Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Vybild över Falu centrum från sydväst och med Tiskenparkeringen och Resecentrum i förgrunden. En pil pekar ut tävlingsområdet.

Bostäder vid Vasaparken

Falu kommun bjuder in till en markanvisningstävling för bostäder vid Vasaparken i Falun.

En mer utförlig beskrivning av markanvisningstävlingen finns att läsa i tävlingsunderlaget som vi lämnar ut efter anmälan.

Tävlingsområdet

Tävlingsområdet omfattar cirka 4000 kvm och har ett centralt läge med närhet till handel, sjukhus och resecentrum.

För tävlingsområdet gäller en detaljplan som vann laga kraft våren 2020 och som gör det möjligt att bygga tre flerbostadshus.

PlanbeskrivningPDF

PlankartaPDF

Tävlingsprocess

Utvärdering av byggherrar och deras tävlingsbidrag till byggnation inom tävlingsområdet kommer att ske i två steg.

Steg 1 fokuserar på tävlingsbidragets övergripande idé och steg 2 fördjupar sig i genomförandet av idén.

Inkomna tävlingsbidrag granskas och utvärderas av en utvärderingsgrupp. De byggherrar som kommunen väljer ut från steg 1 kommer att få möjlighet att inlämna ett komplett tävlingsbidrag i steg 2.

När steg 2 är genomfört kommer kommunen utse en vinnare av markanvisningstävlingen som kommer erbjudas att teckna ett markanvisningsavtal med kommunen.

Tidplan för tävlingsprocessen. Vecka 47: start markanvisningstävling steg 1, 18 januari: sista dag kommunen tar emot tävlingsbidrag steg 1, vecka 5: meddelande om vilka byggherrar som går vidare till steg 2, 26 mars: sista dag som kommunen tar emot tävlingsbidrag steg 2, vecka 16: erbjudande om markanvisning.

Anmälan av deltagande

För att delta i markanvisningstävlingen anmäler ni er via e-post, se kontaktuppgifter nedan. I e-postmeddelandet anger ni företagsnamn och kontaktuppgifter samt begär att få ut allt underlag för tävlingen.

Följande dokument hör till tävlingsunderlaget:

  • Markanvisningsinbjudan
  • Strategi för hållbart byggande i Falun – en anledning att bygga i trä
  • Falu kommuns markanvisningspolicy
  • PM Geoteknik – Geoteknisk undersökning Vasaparken
  • Markteknisk undersökningsrapport – Geoteknisk undersökning Vasaparken
  • Planbeskrivning Detaljplan för Parkgatan
  • Plankarta Detaljplan för Parkgatan
  • Bullerberäkning Falun Parkgatan
  • Gestaltningsbilaga

Frågor och svar under tävlingstiden

Eventuella frågor kring markanvisningstävlingen ställs till samma e-postadress som anmälan görs till. Kommunen återkommer med svar på frågorna till de kontaktuppgifter som anges vid anmälan.

Om en fråga innebär att tävlingsunderlaget behöver förtydligas eller kompletteras kommer även övriga anmälda deltagare delges detta.

Inlämning av tävlingsbidrag

Tävlingsbidraget ska bestå av fysiska handlingar samt en digital version i pdf-format. Samtliga skisser och illustrationer ska vara i A3-format och den digitala versionen ska lämnas via ett USB-minne.

Tävlingsbidraget ska lämnas in i ett neutralt kuvert och märkas ”Tävlingsbidrag Vasaparken”. Kuvertet lämnas in till Falu kommuns kontaktcenter , Slaggatan 3D vid Stora Torget, alternativt sänds till:

Falu kommun
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen,
Exploateringsavdelningen
79183 Falun

Kontaktuppgifter

Anmälan och eventuella frågor kring markanvisningstävlingen skickas till Carin Rosander, exploateringsavdelningen, e-postadress: carin.rosander@falun.se.

Sidan uppdaterad 2020-11-16