Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Behövs bygglov eller anmälan?

Det vanligaste är att det behövs bygglov. Även om du inte behöver bygglov kan du behöva göra en anmälan och få startbesked innan du sätter igång. Här ser du vad som gäller för olika typer av ärenden samt om du behöver ha en kontrollansvarig.

Typ av ärende

Bygglov

Anmälan

Kontrollansvarig

Nybyggnad av fritidshus

Ja

Nej

Ja

Nybyggnad av carport

Ja

Nej

Ja, över 50 kvadratmeter

Nybyggnad av garage

Ja

Nej

Ja, över 50 kvadratmeter

Ändring från carport till garage

Ja

Nej

Ja, för carport större än 50 kvadratmeter

Byte av takform på garage, uthus eller liknande

Ja

Nej

Nej

Nybyggnad av balkong

Ja, vid flerbostadshus.

Nej

Ja

Inglasning befintlig balkong eller uteplats

Ja

Nej

Nej

Tak över uteplats

Särskilda regler finns för en- och tvåbostadshus.

Nej

Nej

Installation av braskamin

Nej

Ja

Nej

Installation av braskamin med fasadändring

Ja, om husets karaktär ändras väsentligt

Nej

Nej

Rivning av bärande vägg

Nej

Ja

Ja, vid flerbostadshus, Nej vid enbostadshus

Ändring av fönster på en- och tvåbostadshus

Ja, inom kulturhistoriskt värdefull bebyggelse.

Ja, inom kulturhistoriskt värdefull bebyggelse.

Nej

Ändring av fönster på flerbostadshus

Ja

Nej

Ja

Byta färg/material på fasad

Ja

Nej

Nej

Ändra användning av en lokal, t ex från boende/garage till handel, hantverk eller industri

Ja

Nej


Staket

Nej, Ett staket är lägre än 1,2 meter och har en genomsiktlighet på 50 %. Om staketet är högre eller har mindre genomsiktlighet räknas det som plank.

Nej

Nej

Mur eller plank

Ja (om högre än 0,5 meter)

Nej

Nej

Sätta upp och ändra skyltar och strålkastare

Ja, om skylten är större än 1kvm och placeras inom ett område med detaljplan. (krävs lov för alla skyltar inom kulturhistoriskt område) Utanför detaljplan krävs inte bygglov för skylt. Det krävs också bygglov för att ändra eller flytta en skylt.

Nej

Beroende på storlek

Underhåll av särskilt värdefull byggnad eller inom område med skyddsbestämmelser gällande kulturmiljö

Ja, om åtgärden innebär en ändring

Ja, även vanligt underhåll som till exempel ommålning med samma kulör och färgtyp

Nej

Pool

Pooler som grävs ner i marken kräver inte bygglov. Pooler ovan mark kan kräva bygglov.

Tillstånd kan krävas från Länsstyrelsen om marken berör en fornlämning.

Fälla träd

Ja, inom Elsborg och inom vissa detaljplanelagda områden.

Altan

Altaner högre än 1,8 meter ovan mark kräver bygglov. Trädäck i marknivå utan tak kräver inte bygglov.

Växthus

Finns inget enkelt svar. Ibland krävs bygglov och ibland krävs anmälan. Läs mer om växthus bland vanliga frågor

Takkupa

Om det ska vara bygglov eller anmälan beror på antal kupor, om det finns takkupor sedan tidigare och om bygget innebär ingrepp i bärande konstruktion. Kontakta kommunen.

Solfångare/Solceller

Om solfångaren/solcellen ligger plant på taket krävs oftast inget bygglov. Uppvinklade solfångare/solceller och solfångare/solceller som placeras på fasaden anses vara en fasadändring och kräver alltid bygglov. Men, har byggnaden ett kulturhistoriskt värde krävs alltid bygglov oavsett uppvinklade eller inte. Ska solfångarna/solcellerna sättas på ett hus inom påverkansområde för försvarsmakten krävs bygglov.

Husvagnar, husbilar eller fritidsbåtar

Det krävs inte bygglov för säsongsförvaring av högst två fritidsbåtar, husvagnar eller husbilar i omedelbar närhet av ett en- eller tvåbostadshus. OBS! Uppställningen får inte ske vid en särskilt värdefull byggnad eller inom ett särskilt värdefullt område.


Ibland behövs inte bygglov eller anmälan

Det finns undantag från kraven på bygglov och anmälan. Undantagen beror bland annat på om du ska utföra åtgärden i område inom eller utanför detaljplan eller sammanhållen bebyggelse.

Utanför detaljplanerat område behöver du inte anmäla varken rivning eller andra åtgärder som rör en ekonomibyggnad för jordbruk, skogsbruk eller annan liknande näring.

Det krävs heller inte anmälan för en liten tillbyggnad eller en komplementbyggnad till ett en- och tvåbostadshus utanför sammanhållen bebyggelse.

Karta över detaljplaner

Läs mer om sammanhållen bebyggelse

Sidan uppdaterad 2024-02-19