Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Frågor och svar

Allmänt om bygglov

 • Kräver mitt bygge eller åtgärd bygglov?

  Om du behöver bygglov eller inte beror på vad du ska göra. Även om det inte krävs bygglov kanske du ändå måste göra en anmälan. Här kan du se vad som gäller för de vanligaste typerna av åtgärder.Behövs bygglov eller anmälan? 
 • Vad gäller om jag ska bygga om i en kulturhistorisk byggnad?

  Till exempel i: Elsborg, Gamla Herrgården, Östanfors, Villastaden.Oftast krävs det bygglov eller anmälan om du ska bygga om i en kulturhistoriskt värdefull byggnad. För att byggnaden ska behålla sin karaktär ska du tänka på att göra ändringar varsamt. Du ska ta hänsyn till byggnadens tekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden. Det gäller både inre och yttre ändringar, och det gäller oavsett om det krävs bygglov eller inte. Kravet på varsamhet är inte ett förbud mot att ändra, men alla ändringar du gör ska utgå från byggnadens förutsättningar.Byggnader som är särskilt värdefulla kulturhistoriskt, historiskt, miljömässigt eller konstnärligt, eller som ingår i ett område som är särskilt värdefullt får inte förändras. Det kan du läsa mer om på sidan Kulturmiljöer i Falun.
 • Vad kostar det?

  Avgiften tas ut enligt en taxa som är bestämd av kommunfullmäktige. Aktuella priser för olika typer av ärenden finns att läsa på Vad kostar det?
 • Hur lång tid tar det?

  Normal handläggningstid för bygglov är 10 veckor från det att du lämnat in en komplett ansökan. Det är handläggare på Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen som avgör om ärendet är komplett och begär in komplettering om det behövs.En del ärenden beslutas inte av handläggarna utan av Myndighetsnämnden. Dessa ärenden har längre handläggningstid. Antalet sökta bygglov ökar under våren och sommaren. Om du har planer på att börja bygga under semestern är det därför bra att lämna in din ansökan redan i början av året.
 • När får jag börja bygga?

  Innan du får börja bygga så behöver du vänta på att få ett startbesked. I många ärenden tas beslut om startbesked samtidigt som beslutet om bygglov, till exempel vid skyltar, murar och plank eller vid mindre tillbyggnader.Vid till exempel större tillbyggnader eller nybyggnationer krävs det ett så kallat tekniskt samråd innan ett startbesked kan ges. Vid samrådet träffar du en handläggare för en genomgång av projektet och det fastställs vilka kontroller med mera som krävs.Ett bygglov gäller i fem år, men du ska börja arbetena inom två år för att ett lov ska fortsätta gälla.
 • Kan jag få ett tidsbegränsat bygglov även om alla krav inte är uppfyllda?

  Du kan under vissa förutsättningar få ett tidsbegränsat bygglov för en åtgärd, om åtgärden bara uppfyller något eller några, men inte alla, krav för ett bygglov. Du ska i så fall begära ett tidsbegränsat bygglov i din bygglovsansökan. Ett tidsbegränsat bygglov gäller som längst tio år, men det kan förlängas. Den sammanlagda tiden får inte vara längre än femton år.
 • Måste mitt bygge uppfylla krav på tillgänglighet?

  Ja, tillgänglighetskraven i Boverket byggregler ska kunna uppfyllas i bostäder och lokaler oavsett om du som brukare har full rörlighet. Syftet med reglerna om tillgänglighet är att så många som möjligt ska kunna delta i samhället på lika villkor. Det som byggs ska kunna användas även av personer som använder till exempel rullstol, rollator eller käpp. Även personer som har nedsatt syn, nedsatt hörsel eller nedsättning av andra orienteringsförmågor ska kunna använda den byggda miljön.

Innan jag ansöker om lov

 • Vad är ett bygglov?

  Ett bygglov är ett myndighetsbeslut på att en viss åtgärd får utföras på en viss plats och att kraven i plan- och bygglagen uppfylls. Ett bygglov innebär dock inte att du får börja bygga. Bygget får inte påbörjas innan du har fått ett startbesked.
 • Vad är ett förhandsbesked?

  Förhandsbesked kan du begära om det råder oklara förutsättningar om vilka möjligheter det finns att bygga eller dela din fastighet. Förhandsbesked kräver ett myndighetsbeslut. Det är alltså inte ett snabbt besked som kan ges muntligt.
 • Vad är ett villkorsbesked?

  Du kan be kommunen om ett villkorsbesked innan du ansöker om lov. Genom ett villkorsbesked kan du t.ex. få veta om den tänkta åtgärden är ett betrakta som ombyggnad eller en annan ändring. En ombyggnad kan medföra att byggnadsnämnden ställer krav på exempelvis tillgänglighetsanpassning av hela byggnaden. Det kan därför vara viktigt att veta om byggnadsnämnden bedömer åtgärden som en ombyggnad eller inte. Kommunen är dock inte bunden av villkorsbeskedet.
 • Hur mycket får jag bygga på min tomt?

  En detaljplan eller områdesbestämmelser reglerar hur mycket och hur du får bygga. Ibland finns även fastighetsplaner. Vill du veta vad som gäller för just din fastighet – kontakta byggavdelningens handläggare. Om du e-postar, skriv vilken fastighet det gäller och till vilken adress vi ska skicka materialet. Om du ringer, ha gärna aktuell fastighetsbeteckning i beredskap så kan du få svar fortare!
 • Vad regleras i planbestämmelser?

  Planbestämmelserna anger vad din tomt får användas för, t.ex. för bostäder, garage eller kontor. Vanliga bestämmelser fastställer byggnaders maximala yta och höjd, antal våningar, om vinden får inredas och inom vilken del av tomten byggnaderna får uppföras.
 • Hur får jag tag på ritningar på mitt hus?

  Du kan beställa kopior på handlingar som finns i kommunens arkiv. Kontakta Falu kommun, telefon 023-830 00, e-post kontaktcenter@falun.se. Om du e-postar, skriv vilken fastighet det gäller och till vilken adress vi ska skicka materialet. Om du ringer, ha gärna aktuell fastighetsbeteckning i beredskap så kan du få svar fortare! Kopior tar vi betalt för enligt särskild taxa.
 • Vilka ritningar och andra handlingar krävs för min ansökan?

  Skriftliga ansökningar vill vi ha i två likadana exemplar till Falu kommun, miljö- och samhällsbyggandsförvaltningen, myndighetsavdelningen bygg och miljö, 791 83 Falun. Den ena är till för att arkivera och den andra får du tillbaka med det fattade beslutet. En ansökan innehåller normalt:
  • ansökningsblankett
  • uppgift om kontrollansvarig
  • planritningar
  • fasader
  • sektioner
  • måttsatt situationsplan
  • markplaneringsritning

 • Vilka handlingar ska lämnas till kommunen vid en anmälan?

  En omgång av följande handlingar ska skickas till Falu kommun, miljö- och samhällsbyggandsförvaltningen, myndighetsavdelningen bygg och miljö, 791 83 Falun.
  • Anmälan (blankett), inklusive uppgift om kontrollansvarig
  • Teknisk beskrivning
  • Ritningar
  • Förslag till kontrollplan
  • Eventuell brandskyddsdokumentation
  • Eventuell energiberäkning
  • Eventuell fuktsäkerhetsprojektering

 • Får man bygga i tomtgräns?

  Vanligtvis står det i planbestämmelserna hur nära tomtgränsen du får bygga. Om det inte står något om avstånd till tomtgräns gäller 4,5 meter om planen är äldre än från 1987. Är planen från 1987 och framåt och det inte står något om avstånd till tomtgräns gäller att olägenhet inte ska uppkomma för grannen, brandsäkerhet och att byggnadstraditionen i området bevaras.Uthus kan ofta placeras närmare tomtgräns än huvudbyggnader. Tänk på att du ska kunna bygga och underhålla utan att inkräkta på grannfastigheten samt klara din egen vattenavrinning.
 • Vad är ”fackmannamässiga” ritningar?

  Ritningarna till en bygglovsansökan ska vara fackmannamässigt utförda. Du får själv göra din bygglovsritning. Kravet är dock att den utförs på ett fackmannamässigt sätt. Vi råder dig att anlita en fackman, som kan hjälpa dig med mycket mer än bara ritningar, t.ex. välja hustyp som passar på just din tomt och för området, visa hur hänsyn ska tas till befintlig vegetations- och markförhållanden samt lokal tradition.Minimikravet för fackmannamässighet är dock att ritningarna ska vara:
  • Ritade med linjal
  • måttsatta
  • skalenliga
  • svart-vita och kontrastrika (för att möjliggöra arkivering).

 • Hur definierar man en våning?

  Inom detaljplanelagt område regleras vanligtvis hur många våningar byggnader får ha. Det är skillnad på våning, vind och källare. För att utrymmet ska räknas som vind och inte som våning får taket luta maximalt 45 grader och från bjälklagets översida till den punkt där fasaden möter utsidan på taket får det inte vara mer än 0,7 meter (skiss finns i Bygglovsguidens handbok). För källare gäller att det ska vara maximalt 1,5 meter från överkant av bjälklag till markens medelmarknivå. Detta står i Plan- och byggförordningen.

Behöver jag bygglov för:

 • hårdgjord yta, t.ex. parkering?

  Nej, men du ska klara att ta hand om din egen vattenavrinning på tomten. För fler än två parkeringsplatser krävs lov.
 • pool?

  Nej, du behöver inte lov för en helt nedgrävd pool. Om du har tillbyggnader ihop med poolen kan det dock krävas lov för dessa. Tänk på säkerheten och anordna poolskydd. Tillstånd kan krävas från Länsstyrelsen om marken berör en fornlämning.Pooler, information på Boverkets hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 • att fälla träd?

  Ofta krävs inte marklov för att få fälla träd. Kontakta byggavdelningen om du är osäker vad som gäller för din fastighet. I de fall ansökan krävs vill vi ha en situationsplan där trädet som du vill fälla är markerat. Beskriv vad det är för slags träd (tall, ek etc.) och en motivering varför du vill fälla trädet. Dessutom vill vi att du markerar trädet på plats med t.ex. färgade band. Skicka gärna med fotografi på trädet.
 • att sätta upp solceller/solpaneler?

  Om solfångaren/solcellen ligger plant på taket krävs oftast inget bygglov. Uppvinklade solfångare/solceller och solfångare/solceller som placeras på fasaden anses vara en fasadändring och kräver alltid bygglov. Men, har byggnaden ett kulturhistoriskt värde krävs alltid bygglov oavsett uppvinklade eller inte. Ska solfångarna/solcellerna sättas på ett hus inom påverkansområde för försvarsmakten krävs bygglov.
 • att sätta upp parabolantenn?

  Om parabolen har en större diameter än 1,1 meter och/eller är gemensam för flera lägenheter eller fastigheter krävs lov, annars inte.
 • att sätta upp markiser?

  Nej, inte för rörliga/infällbara markiser. Men, flera bostadsrättsföreningar och hyresvärdar har egna regler om form och färg. Kontakta din styrelse för att få veta vad som gäller i ditt fall.
 • en ventilationsanläggning?

  Nej, men du behöver göra en anmälan.
 • att byta kulör på fasad?

  Nej, normalt behövs inte bygglov om du byter kulör på ett en- eller tvåbostadshus (om det inte ändrar byggnadens karaktär väsentligt). Särskilda bestämmelser om kulörer och färgtyp kan dock finnas i detaljplan eller områdesbestämmelser. I t.ex. stadsdelarna Elsborg, Gamla Herrgården och Östanfors är all fasadändring bygglovspliktig. För omfärgning av flerbostadshus krävs lov.
 • vatten och avlopp?

  Det behövs inget bygglov för att din fastighet ska anslutas till kommunalt VA, men du behöver göra en anmälan.
 • att måla om, byta fönster, dörrar, fasad eller byta tak?

  Bor du i ett hus eller område som är kulturhistoriskt värdefullt behöver du nästan alltid bygglov eller en anmälan om du ska måla om, byta fönster, dörrar, fasad eller tak. Om ditt hus ligger utanför dessa områden behöver du bara bygglov om förändringen påverkar husets utseende mycket, till exempel om du byter ut fasaden från tegel till trä. Det är svårt att på egen hand avgöra om ändringen kräver bygglov, därför ska du kontakta oss innan du gör ändringen.
 • att bygga staket, mur eller plank?

  Staket är en konstruktion som är högst 1,2 meter och genomsiktligt och kräver inte bygglov. Murar och plank som är lägre än 0,5 meter kräver inte heller bygglov. Tänk på att anpassa staket, mur och plank till områdets karaktär.
 • att bygga en uteplats?

  Du får uppföra en skyddad uteplats vid ditt bostadshus utan bygglov, om muren eller planket inte är högre än 1,8 meter. Uteplatsen måste vara inom 3,6 meter från bostadshuset. Den får inte placeras närmare tomtgränser än 4,5 meter utan grannes skriftliga medgivande.
 • att installera en kamin, spis eller kakelugn?

  Om du ska sätta in någon form av eldstad behöver du göra en anmälan. innan du sätter igång. Du måste få ett startbesked från oss innan du sätter in eldstaden. Du måste även skicka in sotarens besiktningsprotokoll och få ett slutbesked från oss innan du börjar elda.
 • att bygga ett växthus?

  Växthus räknas som en komplementbyggnad och kan kräva bygglov eller anmälan.Ett växthus kräver inte bygglov eller anmälan om:
  • växthuset inte överstiger 15 kvm (friggebodsregler)
  • nockhöjden är 3 meter eller lägre
  • placeras minst 4,5 meter från grannen. Växthuset får placeras närmare gränsen än 4,5 meter, om de grannar som berörs medger det. Detta gäller inte allmänna platser som ex kommunala vägar, parkmark m.m.
   Detta förutsätter att friggebodregeln inte redan är utnyttjad.
  Ett växthus kräver anmälan om:
  • växthuset inte överstiger 30 kvm
  • nockhöjden är 4 meter eller lägre
  • placeras minst 4,5 meter från grannen. Växthuset får placeras närmare gränsen än 4,5 meter, om de grannar som berörs medger det. Detta gäller inte allmänna platser som ex kommunala vägar, parkmark m.m.
  Detta förutsätter att attefallsregeln inte redan är utnyttjad.Om man inte kan uppfylla något av ovanstående krävs bygglov.

När jag har ansökt

 • Vem är sakägare?

  Med sakägare menas i vanliga fall tomtgränsgrannar ("lagfarna ägare") och grannar på andra sidan gatan. Vid bygglovsansökningar för större objekt kan sakägarkretsen vara större.Under handläggningen av bygglov är kommunen skyldig att ge sakägarna möjlighet att lämna synpunkter på ett bygglov när en ansökan strider mot detaljplanen eller är större åtgärder utanför planlagt område.
 • Vem beslutar om bygglov?

  Enligt plan- och bygglagen är det i Falu kommun myndighetsnämnden för bygg- och miljöfrågor som fattar beslut om bygglov. Tjänstemännen på myndighetsavdelningen bygg och miljö fattar beslut om bygglov i ärenden på uppdrag av nämnden. Det kallas beslut på delegation. Beslut i Falu kommun fattas drygt 90 procent av ärendena på delegation.

Vad gäller utanför sammanhållen bebyggelse?

Bor du på landsbygden (utanför detaljplanerat område) får du ibland bygga till huset och bygga nytt eller bygga till i omedelbar närhet av bostadshuset utan att söka bygglov. För att detta ska gälla får inte fastigheten ingå i så kallad sammanhållen bebyggelse. Sammanhållen bebyggelse är byggnader i grupp som angränsar direkt till varandra eller avskiljs av en väg, gata eller av parkmark

För att få reda på om din fastighet ligger inom eller utom sammanhållen bebyggelse kan du söka i kartan här nedan eller kontakta någon av våra byggnadsinspektörer.

Är fastigheten belägen utanför detaljplanerat område och ligger utanför sammanhållen bebyggelse får man utan bygglov:

 • bygga envånings komplementbyggnader, till exempel: garage, carport, förråd, växthus eller vedbod, som inte är större än 50 kvadratmeter eller fastighetens huvudbyggnad och som inte innehåller en bostad
 • göra en liten tillbyggnad som är maximalt 50 procent av den
  befintliga byggnadens totala yta (den ytstorlek som du tidigare fått bygglov
  för), maximalt 50 kvadratmeter totalt och inte högre än befintlig byggnad.

Allt under förutsättning att komplementbyggnaden ligger i omedelbar närhet av bostadshuset och inte hamnar närmare tomtgränsen än 4,5 meter, och att tillbyggnaden inte heller hamnar närmare gränsen än 4,5 meter. Om berörda grannar medger det så får man bygga närmare gränsen än 4,5 meter. Till- och nybyggnaderna får inte dominera befintlig bebyggelse.

För vissa konstruktioner som är bygglovsbefriade, som exempelvis ingrepp i en befintlig bärande konstruktion, behöver du dock fortfarande lämna in en anmälan.

Observera att även om det inte kräver bygglov så kan det krävas en strandskyddsdispens om nybyggnaden är placerad nära vatten.

Läs mer om strandskyddsdispens

Sidan uppdaterad 2023-01-19