Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Handläggningstider, avgiftsreducering och överklagan enligt Plan- och bygglagen kap 9 § 27a

Tidsfristen för beslutet

Enligt plan- och bygglagen ska du få beslut i ditt ärende om lov eller förhandsbesked inom tio veckor från att ansökan har kommit in och är komplett. För anmälningsärenden så gäller 4 veckor. Det är handläggaren i ditt ärende som bedömer om ärendet är komplett.

Om ansökan eller anmälan behöver kompletteras så ska vi besluta om det inom 3 veckor från att ansökan kom in. Om ärendet behöver kompletteras eller du väljer att ändra ansökan så räknas handläggningstiden från den senaste inkomna handlingen.

Om Myndighetsnämnden för bygg och miljöfrågor inte förelagt den sökande att komplettera ansökan om lov, anmälan eller förhandsbesked inom 3 veckor ska tidsfristen om 10 veckor räknas från den dag ansökan först kom in eller på sökandes eget initiativ kompletterades med ytterligare underlag.

Handläggaren kan förlänga handläggningstiden med tio veckor om det behövs.

Reduktion av avgift om tidsfristen överskrids

Om en avgift tas ut för handläggningen av ett ärende om lov, anmälan eller förhandsbesked ska avgiften, i enlighet med 12 kap. 8 a § plan- och bygglagen, reduceras med en femtedel för varje påbörjad vecka som en tidsfrist överskrids.

Möjligheten att överklaga

Beslut om lov, anmälan, förhandsbesked och avgifter kan överklagas. Överklagandet ska vara ställt till Länsstyrelsen. Mer information om hur man överklagar kommer du att få i samband med beslut i ärendet.

Sidan uppdaterad 2020-03-16