Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Naturbild

Falubygdens odlingslandskap

Tätorten Falun omges av ett ålderdomligt odlingslandskap med lång hävd. Odlingslandskapet runt Falun är en viktig del av Världsarvet Falun och förklarar Kopparbergslagens karaktär på samma sätt som gruvan och slagghögarna.

Kopparbergslagen bildades av bergsmännen och omfattar ett område som sträcker sig cirka två mils radie från gruvan. Inom detta område uppförde bergsmännen sina gårdar och utefter vattendragen anlades hyttor. Bygden formas än idag av spåren efter deras verksamheter. Över hela bergsmansbygden finns hyttlämningar, slaggvarp, medeltida vägsträckningar, ett ålderdomligt odlingslandskap och ståtliga bergsmansgårdar.

Bergsmännen ägde andelar i kopparhyttorna och hade rätt att bryta malm i gruvan. För sin försörjning bedrev bergsmännen jordbruk och anlade sina gårdar på odlingsbar mark nära vatten. Markerna var karga och egentligen inte lämpade för odling. De räckte inte till för att tillgodose det behov av spannmål som Kopparbergslagens växande befolkning krävde. För att kunna utnyttja marken så effektivt som möjligt använde man sig av en metod som kallas lindbruk, som innebar att marken växelvis användes till åker och äng.

De små åkertegarna och ängarna som bröts upp av bergsmännen, tillsammans med rester efter hyttverksamhet utefter vattendragen, formar idag det ålderdomliga och egenartade kulturlandskap som är speciellt för Kopparbergslagen, och som är en av anledningarna till att Falun är världsarv sedan 2001.

I skriften Upptäck odlingslandskapet - en del av Världsarvet Falun som finns att ladda ner via länken nedan kan du läsa mer. Skriften finns också att beställa via kontaktcenter@falun.se eller att hämta i kontaktcenter på Slaggatan 3 D.

Odlingslandskapet som resurs

Idag skapar det ålderdomliga odlingslandskapet runt Falun en möjlighet till tätortsnära boende i agrar och lantlig miljö med höga värden för rekreation, naturupplevelser och kulturmiljöer. Odlingslandskapet runt Falun kompletterar innerstadens miljöer med flerfamiljshus och villaområden och ger alternativ till det urbana livet, genom att till exempel skapa möjlighet för djurhållning. Detta ger staden en mångsidighet och möjlighet att attrahera både urbana och lantliga livsstilar.

Upptäck odlingslandskapet - en del av Världsarvet Falun Pdf, 5.5 MB, öppnas i nytt fönster.

Kulturlandskapet i Lugnet

Lugnets naturreservat är ett för Falu stad värdefullt, tätortsnära
rekreationsområde. Samtidigt fyller det en mycket viktig roll för motions- och
idrottsutövande både på lokal, nationell och internationell nivå. Området har
även ett högt kulturmiljövärde. Här ges möjlighet till kunskap och förståelse för odlingsförhållanden och leverne nära Kopparberget under århundraden.

Här finns en helhet i kulturmiljön i form av flera ännu bebyggda gamla
gårdar, ett öppet småskaligt odlingslandskap med strukturer som
odlingsrösen och stenmurar, gamla vägar och skog, allt mer eller mindre
präglat av Falu gruva.

Åren 2017–2019 genomför Länsstyrelsen och Falu kommun ett gemensamt
projekt för att se över skötselplanen och föreskrifterna för Lugnets
naturreservat. En del av arbetet går ut på att öka kunskapen om
kulturmiljön och områdets kulturvärden. En kulturmiljöutredning
genomfördes.

Utredningen har kartlagt och beskrivit områdets kulturvärden och satt in
dem i dess kulturhistoriska sammanhang. Kulturmiljön har värderats och
kategoriserats, vilket kan användas som underlag för avvägningar i samband
med förvaltning och utveckling inom reservatet.

Länsstyrelsens rapport Kulturlandskapet i Lugnet Pdf, 5.7 MB, öppnas i nytt fönster.

Sidan uppdaterad 2020-09-08