Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Vy över del av Hellmansö

Strandskyddsdispens

Strandskyddet är ett byggförbud och gäller längs stränderna av alla sjöar och vattendrag.

Det generella strandskyddet omfattar ett område av 100 meter från strandlinjen räknat. Det gäller både på land och i vatten. Vid några av Runns och Logärdens öar är strandskyddet utökat. Här kan det sträcka sig upp till 300 meter från strandlinjen.

Syftet med strandskyddet är att på lång sikt trygga allmänhetens tillgång till stränderna och bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet.

Exempel på åtgärder som kräver strandskyddsdispens

De här åtgärderna omfattas av strandskyddsbestämmelserna i miljöbalken:

 • Bygga nytt eller ändra användningen av befintliga byggnader.
 • Gräva eller förbereda för byggnationer.
 • Utföra anläggningar eller anordningar som försvårar eller hindrar allmänheten att nyttja områden som är tillgängliga enligt allemansrätten.
 • Ingrepp som väsentligt försämrar livsvillkoren för djur och växter till exempel trädfällning, muddring, bryggor, båthamnar och pirar med mera.

Strandskyddsdispens kan krävas även om det inte krävs bygglov

Det kan krävas en dispens från strandskyddet även om det du har tänkt att göra inte kräver bygglov eller anmälan. Ett exempel är om du vill sätta upp en friggebod nära vattnet. Då måste du i de flesta fall söka strandskyddsdispens.

Hur får man dispens?

Du ansöker om dispens från strandskyddsbestämmelserna hos kommunen och det är Myndighetsnämnden för bygg- och miljöfrågor som tar beslut. I vissa fall kan åtgärden räknas som vattenverksamhet, och då är det Länsstyrelsen som tar beslut.

Särskilda skäl krävs

För att beviljas strandskyddsdispens krävs att ett av de nedanstående särskilda skälen uppfylls:

 1. Redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften.
 2. Genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt från området närmast strandlinjen.
 3. Behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte kan tillgodoses utanför området.
 4. Behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras utanför området.
 5. Behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området (exempelvis infrastrukturanläggningar, anpassningsåtgärder för funktionshindrade, åtgärder för friluftslivet) eller
 6. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse. (Kräver mycket speciella omständigheter som är mer eller mindre unika till sin karaktär).

Ansök om strandskyddsdispens

Du ansöker om strandskyddsdispens genom att använda vår e-tjänst.

Sök strandskyddsdispens via e-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vad ska du skicka med för handlingar i din ansökan?

 • Situationsplan
 • Fotografier tagna på platsen för åtgärden
 • Fasadritningar (om åtgärden är en byggnad)
 • Ritning över annan åtgärd, tex brygga

Kompletteringar i ditt ärende skickas till: bygglov@falun.se

Sidan uppdaterad 2024-02-01