Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Anlägga nytt avlopp

Du behöver anmäla eller ansöka om tillstånd när du skaffar eget avlopp.

Det krävs ett tillstånd när du anlägger en avloppsanläggning med vattentoalett eller om du ansluter en vattentoalett till en befintlig avloppsanläggning.

Det räcker med en anmälan om avloppsanläggningen är för enbart BDT-avlopp (bad-, disk- och tvättavlopp) om inte Myndighetsnämnden för bygg och miljö särskilt beslutar om att det krävs ett tillstånd.

Blanketter för anmälan och ansökan för enskilt avlopp Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Varför måste du anmäla eller ansöka om tillstånd för ett eget avlopp?

Utsläpp av avloppsvatten kan påverka både ytvatten och grundvatten. Det kan förorena både egen och grannars vattentäkt och ge upphov till störande lukt och försumpning. Dessutom kan avloppsvatten påverka badvatten , fiske och bidra till igenväxning av sjöar och vattendrag.

Enligt Miljöbalken skall avloppsvatten avledas och renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta skall lämpliga avloppsanläggningar eller andra inrättningar utföras. Generellt kan sägas att en sådan avloppsanläggning består av slam­avskiljning med efterföljande reningssteg i form av t.ex. en infiltration.

Så ansöker du om ny avloppsanläggning

För att underlätta ansökan finns informationsblad 1, 2 och 8 som riktar sig till dig som sökande.

Informationsblad 1, Så ansöker du om ny avloppsanläggning Pdf, 117.9 kB.

Informationsblad 2, Planera ditt avlopp Pdf, 242.9 kB.

Informationsblad 8, Situationsplan Pdf, 161.9 kB.

De övriga informationsbladen 3-7 och 9-10 riktar sig i huvudsak till den entreprenör eller konsult som hjälper dig med projekteringen inför ansökan.

Informationsblad 3, Undersökning av mark och grundvattennivå Pdf, 456.2 kB.

Informationsblad 4, Grundvattenrör Pdf, 280.3 kB.

Informationsblad 5, Skydd av dricksvatten Pdf, 549.6 kB.

Informationsblad 6, Bestämning av högsta dimensionerande grundvattennivå Pdf, 759.4 kB.

Informationsblad 7, Bestämning av grundvattnets strömningsriktining och lutning Pdf, 303.5 kB.

Informationsblad 9, Profilritning Pdf, 263.8 kB.

Informationsblad 10, Drift- och underhållsinstruktion Pdf, 113.6 kB.

Utförandeintyg

Intyget ska fyllas i under utförandet av avloppsanläggningen.

Avloppsanläggningen ska i väsentliga delar fotodokumenteras under arbetets gång. Av fotografierna ska den färdiga avloppsanläggningens läge på fastigheten framgå. Det ska dessutom vara möjligt att utifrån bilderna bedöma läggningsdjup samt tjocklek på de olika lagren där det är aktuellt. Det ska tydligt framgå vad fotografierna visar. Fotografierna ska skickas in tillsammans med utförandeintyget.

Skriv under utförandeintyget innan du skickar in den.

Utförandeintyg Pdf, 877.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Exempel på bilder till utförandeintyget Pdf, 1.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Avgift för avloppsärenden

När du ansöker om tillstånd eller lämnar in en anmälan får du betala en avgift. Avgiften går efter en taxa som kommunfullmäktige har beslutat.

Avgiften är till för att täcka kommunens kostnad för den aktuella myndighetsutövningen eller tjänsten

Avgift för avlopploppsärenden Öppnas i nytt fönster.

Falu kommuns riktlinjer för enskilda avlopp

Riktlinjer för enskilda avlopp Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Gemensamhetsanläggning

Du och dina grannar kan också ordna effektiva och hållbara lösningar för era fastigheter genom att samverka.

Gemensamt avlopp - så kan det gå till, informationsblad från JTI Pdf, 6.3 MB.

Lantmäteriets information om gemensamhetsanläggningar Pdf, 617.6 kB.

Information inför ansökan/anmälan av avloppsanordning dimensionerad för fler än 25 personer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Underrättelse om anslutning till en gemensamhetsanläggning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Områden med särskilda bestämmelser för vatten och avlopp

Områden med särskilda bestämmelser Pdf, 16 kB, öppnas i nytt fönster.

Tidsbegränsade tillstånd och tillsyn

Markbaserade avloppsanläggningar (infiltration och markbädd) med WC ansluten tidsbegränsas till 10 år medan mer komplicerade anläggningar (så som olika former av minireningsverk) har regelbunden tillsyn av miljöavdelningen.

Använd avloppsguiden

På Avloppsguiden finns allt du behöver veta om enskilda avlopp och hjälp för hur du går tillväga.

Avloppsguiden - Planera ditt avlopp steg för steg Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan uppdaterad 2022-12-30