Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Bekämpningsmedel

Det finns stränga regler om hur bekämpningsmedel får användas. Kemiska bekämpningsmedel kan orsaka skador på bland annat vattentäkter, vattenlevande organismer och omgivande växtlighet. En del ämnen kan dessutom lagras upp i växter och djur och orsaka andra skador i miljön. Därför är det viktigt att du har tillräcklig kunskap innan du använder bekämpningsmedel. Fundera också en extra gång på om du verkligen behöver använda kemisk bekämpning.

Ett bekämpningsmedel kan antingen vara ett växtskyddsmedel eller en biocidprodukt.

Användare måste ha kunskap

För att få sprida de flesta kemiska bekämpningsmedel yrkesmässigt krävs utbildning eller tillstånd för den som utför spridningen.
Länsstyrelsen, Folkhälsomyndigheten eller Arbetsmiljöverket ordnar utbildning och tillstånd som ger behörighet inom olika användningsområden. Se mer på

Länsstyrelsens sida om bekämpningsmedel Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. ,

Folkhälsomyndighetens sida om bekämpningsmedel Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. , eller

Arbetsmiljöverkets sida om bekämpningsmedel. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Använd endast godkända medel

Bekämpningsmedlen i sig måste dessutom vara godkända för att få användas, och de är ofta endast godkända för en viss typ av användning. Kemikalieinspektionen godkänner bekämpningsmedel, läs mer på

Kemikalieinspektionens sida om bekämpningsmedel. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tillstånd eller anmälan för spridning av växtskyddsmedel

Inom vissa områden behövs dessutom tillstånd eller anmälan hos Myndighetsnämnden för bygg och miljöfrågor.

Tillstånd

Vill du sprida bekämpningsmedel inom följande områden krävs tillstånd från Myndighetsnämnden för bygg och miljöfrågor:

 • vattenskyddsområden
 • tomtmark för flerfamiljshus
 • gårdar till skolor och förskolor
 • lekplatser som allmänheten har tillträde till
 • i parker och trädgårdar dit allmänheten har tillträde
 • inom idrotts- och fritidsanläggningar
 • vid planering och anläggningsarbete
 • på vägområde samt på grusytor och andra mycket genomsläppliga ytor
 • på ytor av asfalt eller betong eller andra hårdgjorda material

Du får inte börja sprida bekämpningsmedel innan du fått tillståndet.

Tillstånd för spridning av bekämpningsmedel, blankett för ansökan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tillstånd för spridning av växtskyddsmedel inom vattenskyddsområde

Spridning av bekämpningsmedel inom skyddsområde för vattentäkt, ansökningsbilaga Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Anmälan

Inom följande områden behövs en anmälan till Myndighetsnämnden för miljö och bygg göras vid spridning: Anmälan ska göras senast 4 veckor innan spridning.

 • på banvall
 • på vägområden för att förhindra spridning av invasiva arter som omfattas av Jordbruksverkets föreskrifter
 • på områden större än 1000m² där allmänheten får färdas med undantag för åkermark

Spridning av bekämpningsmedel, blankett för anmälan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Underrättelse för spridning av biocidprodukt

Den som sprider biocidprodukter på en plats som allmänheten har tillträde till, ska senast i samband med spridningen eller omedelbart därefter skriftligen underrätta Myndighetsnämnden för miljö och bygg om bekämpningen.

Underrättelsen ska innehålla:

 1. kontaktuppgifter till den som sprider biocidprodukter samt till den för vars räkning spridningen sker
 2. syftet med bekämpningen
 3. biocidproduktens namn och registreringsnummer samt den mängd biocidprodukter som använts eller beräknas att användas vid spridningen
 4. tidpunkt eller beräknad tidsperiod samt plats för spridningen
 5. vilka försiktighetsåtgärder som har vidtagits eller kommer att vidtas för att skydda människors hälsa och miljön
Sidan uppdaterad 2021-11-22