Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Oljeavskiljare

Oljeavskiljare behövs vid de verksamheter där det finns risk för att oljeförorenat vatten kommer ut i dagvattnet eller avloppsnätet. Det är viktigt att den underhålls och kontrolleras regelbundet för att fungera.

Oljeavskiljare används för att förhindra att oljeförorenat avloppsvatten når avloppsreningsverk eller dagvatten. Olja kan orsaka skada på djur och växter om det släpps ut till sjöar och vattendrag. Utsläpp av olja till avloppsreningsverken kan försämra funktionen på reningsverkets reningsprocess.

När behövs en oljeavskiljare?

Oljeavskiljare behövs vid de verksamheter där det finns risk för att oljeförorenat vatten kommer ut i dagvattnet eller avloppsnätet, till exempel:

  • Bensinstationer, fordonstvättar
  • Trafikbelastade ytor (t.ex. garage, parkeringsplatser och spolplatser).
  • Industrier som hanterar oljor eller oljeindränkta produkter (t.ex. verkstäder och bilskrotar).
  • Industrier med kondensvatten från kompressorer

Anmälningsplikt vid installation

När en oljeavskiljare ska installeras, eller när en gammal ska bytas ut mot en ny, behöver en anmälan skickas in till Myndighetsnämnden för bygg och miljöfrågor. Anmälningsblankett finns på sidan för självservice och blanketter, följ nedanstående länk.

https://service.falun.se/wps/portal/Start/bygga-bo-miljo/oljeavskiljare Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Det är viktigt att oljeavskiljaren dimensioneras rätt för att kunna ta emot och rena det flöde som kommer från din verksamhet. Myndighetsnämnden kommer att granska detta i din anmälan så att du inte råkar installera en för liten oljeavskiljare som du sedan får lägga onödiga pengar på att byta ut.

Skötsel av oljeavskiljare

För att oljeavskiljaren ska fungera behöver den tömmas. Den behöver också underhållas och kontrolleras regelbundet. Detta ansvarar verksamhetsutövaren för. Underhåll och kontroll som bör göras regelbundet omfattar t.ex. oljeskiktets tjocklek, slamvolym, kontroll av larm och provtagning på utgående vatten.

Avfall från tömning av oljeavskiljare, slamavskiljare och golvrännor klassas som farligt avfall. För sådant avfall gäller speciella regler i avfallsförordningen (SFS 2020:614).

Regler för installation och skötsel av oljeavskiljare finns i Falu kommuns allmänna bestämmelser om vatten och avlopp (ABVA), Miljöbalken, Lagen om allmänna vattentjänster (VA-lagen) och Boverkets byggregler.

Vad oljeavskiljaren inte är till för!

Oljeavskiljaren är inte till för att ta hand om olje- eller kemikalieläckage från t.ex. förvaring. Det är viktigt att tänka på att vatten som innehåller andra kemikalier än olja inte renas i en oljeavskiljare.

Kemikalier och oljor som förvaras i lokal med golvbrunnar ska förvaras så att läckage inte kan ske till golvbrunn trots att den är kopplad till oljeavskiljare.

Förbrukad tvättvätska från detaljtvättar (t ex motortvätt) och rester av kemikalier ska samlas upp i behållare och lämnas iväg till godkänd transportör som farligt avfall, och får intetömmas i avlopp, även om oljeavskiljare är installerad.

Mer information

Naturvårdsverkets Fakta 8283 om oljeavskiljare hämtas eller beställs på Naturvårdsverkets hemsida för egna publikationer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Falu Energi & Vatten har hand om det kommunala avloppsnätet.
ABVA (Allmänna bestämmelser för vatten och avlopp), Falu Energi & Vatten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen svarar på frågor om bygg- och rivningsanmälan, tel 023-830 00 (vx)

Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från industrier och andra verksamheter, Falu Energi & Vatten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan uppdaterad 2023-09-28