Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

PCB-inventering och sanering

Du som fastighetsägare är ansvarig för inventering och sanering av PCB i dina fastigheter. Resultatet av inventeringen och en redovisning av planerade åtgärder ska lämnas till Miljö- och Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Den 1 mars 2007 trädde förordningen (2007:19) om PCB i kraft. Ändringar infördes genom 2010:963. Den som äger industribyggnader eller flerbostadshus som är byggda eller renoverade under åren 1956-1973 är skyldiga att inventera dessa, detta skulle ha gjorts senast 30 juni 2008 (en- och tvåbostadshus ägda av fysiska personer och dödsbon är undantagna).

Sanering av PCB

Om inventeringen visat att PCB finns i golv- och fogmassor (t.ex. runt fönster, dörrar, fasadelement) ska sanering ske om golv- fogmassorna innehåller halter över 500 ppm (500 mg/kg), senast:

  • 30 juni 2014, för byggnader (ej industribyggnader) uppförda /renoverade 1956-1969.
  • 30 juni 2016, för industribyggnader uppförda/renoverade 1956-1973 och för övriga byggnader uppförda/renoverade 1970-1973 samt invändiga fog- och golvmassor från åren 1956-1973.

Saneringen ska anmälas till Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen i god tid, dock senast tre veckor innan saneringen påbörjas.

Vad är PCB?

PCB (polyklorerade bifenyler) är en grupp extremt svårnedbrytbara, giftiga organiska klorföreningar som började framställas och användas på 1930-talet. PCB har använts i en rad olika produkter, exempelvis transformatorer, konden­satorer, båtbottenfärg, hydrauloljesystem, förseglingsmassor i isolerglas och som mjukgörare i plaster och fogmassor.

I mitten av 1960-talet fann man att PCB spridits till naturen och kraftiga störningar noterades på vissa rovdjur som utter, säl och havsörn på grund av dessa ämnen. På 1970-talet förbjöds ämnet.

Varför ska du inventera och sanera PCB?

PCB är farligt för miljön och för människans hälsa. PCB tas lätt upp av levande organismer och har skadliga effekter på fortplantningsförmåga, immunförsvar och nervsystem hos både djur och människor. Via läckage från fogar och felaktig hantering av PCB-haltigt rivningsmaterial har PCB fått en så storskalig spridning att vi kan finna spår av det överallt omkring oss. Intaget via livsmedel är avgörande för den halt vi har i kroppen.

Information och blanketter för PCB inventering och sanering för fastighetsägare Länk till annan webbplats.


Sidan uppdaterad 2024-06-27