Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Vad gäller för rökfria miljöer?

För att skydda människor mot passiv rökning finns det miljöer där det enligt tobakslagen är förbjudet att röka. Rökförbudet omfattar inte endast tobak, utan även elektroniska cigaretter, örtprodukter eller andra produkter som till användningssättet motsvarar rökning. Syftet är också att hindra eller fördröja att barn och ungdomar börjar röka.

Den 1 juli 2019 började en ny lag om tobak och liknande produkter att gälla. I den nya lagen har det tillkommit fler områden där rökförbud gäller.

Följande områden har tillkommit som rökfria miljöer:

  • Uteserveringar
  • Områden utomhus som är avsedda för resenärer för inrikes kollektivtrafik, t.ex. tågperronger, busshållplatser och taxizoner.
  • Inhägnade platser utomhus som används för idrottsutövning
  • Lekplatser som allmänheten har tillträde till
  • Vid entréer till lokaler som omfattas av rökförbud (t.ex. butiker, restauranger, myndigheters lokaler)

Den som ansvarar för området ansvarar även för att rökförbudet upprätthålls! För entréer är det den som ansvarar för lokalen.

Om det finns askkoppar eller markerade områden där rökning förr varit tillåten måste dessa tas bort!

Förutom tobak gäller rökförbudet även elektroniska cigaretter, örtprodukter och andra produkter som röks.

Här gäller rökförbud!

Barn- och ungdomsverksamhet

Rökförbud råder i lokaler som är avsedda för verksamhet för barn eller ungdomar. Det gäller t.ex. daghem, fritidshem, förskolor, grund- och gymnasieskolor samt fritidsgårdar. Reglerna gäller även då lokalen används för annat syfte på kvällen och på tider då skolverksamhet inte bedrivs (t.ex. på studiedagar).

Rökförbudet gäller även på skolgårdar och på sådana utomhusplatser inom barnomsorgen som kan jämställas med skolgårdar (till exempel förskolornas utegård).

Hälso- och sjukvård

Rökförbud gäller i lokaler som är avsedda för hälso- och sjukvård, inklusive tandvård. Det gäller alla utrymmen som används av patienter.

Bostäder och inrättningar med särskild service eller vård

Rökförbud gäller i lokaler som är avsedda för gemensamt bruk i bostäder och inrättningar med särskild service eller vård. Exempel är sällskapsrum, motionslokaler, gruppbostäder för äldre och funktionshindrade samt behandlingshem.

Kollektivtrafik

Rökförbud gäller på färdmedel i inrikes kollektivtrafik eller i lokaler och andra utrymmen som är avsedda att användas av den som reser med sådana färdmedel, samt områden utomhus. Exempel är bussar, tåg, flygplan, turistbussar, bilar och bussar i färdtjänst samt taxi i allmänhet. Exempel på lokaler och utomhusmiljöer är väntsalar, biljetthallar, korridorer, perronger, busshållplatser och taxizoner.

Restauranger

Rökförbudet gäller alla restauranger och på andra serveringsställen, det vill säga platser där det säljs mat eller dryck och där det ges möjlighet till att äta på stället. Rökförbudet gäller även lokaler av mer tillfälligt slag, exempelvis tält och liknande utrymmen med väggar och tak. Det går att inrätta speciella rökrum inomhus, men då är det inte tillåtet att ta med sig mat eller dryck in i rökrummet.

Rökförbudet gäller även uteserveringar.

Allmän sammankomst och offentlig tillställning

Rökförbud gäller i lokaler när en allmän sammankomst eller en offentlig tillställning anordnas i lokaler som är avsedda att användas av den som deltar i sammankomsten eller tillställningen. Exempel är olika möten, teaterföreställningar, konserter, biografer, sporttävlingar och marknader.

Lokaler med tillträde för allmänheten

Rökförbudet gäller i övriga lokaler om allmänheten har tillträde till dessa. Exempel är expeditioner hos statliga och kommunala myndigheter, banker, butiker och frisörsalonger.

Hotell, sovkupéer och tillfällig bostad

I hotell och andra tillfälliga bostäder, ska ett visst antal av de rum eller liknande som upplåts vara rökfria. Bestämmelserna gäller inte sovkupéer eller andra utrymmen för tillfällig bostad på färdmedel i kollektivtrafik. Där råder rökförbud enligt reglerna för kollektivtrafik.

Idrottsplatser och lekplatser

Rökförbudet gäller inhängande platser utomhus som främst är avsedda för idrottsutövning. Det gäller när de används till något annat (t.ex. konserter).

Rökförbud gäller på lekplatser som allmänheten har tillträde till.

Entréer

Rökförbudet gäller även vid entréer till lokaler och utrymmen som tagits upp ovan.

Arbetslokaler

När det gäller arbetslokaler eller liknande lokaler där det finns arbetstagare är det Arbetsmiljöverket som har tillsyn över att arbetstagare inte mot sin vilja utsättas för tobaksrök. För mer information kontakta Arbetsmiljöverket, https://www.av.se/ Länk till annan webbplats.

Vilka lokaler omfattas inte av rökförbud?

Lokaler som inte faller under de med rökförbud är privata miljöer, bostäder och andra miljöer för boende som inte är tillfälliga. Detta innebär exempelvis att barnomsorg i privata bostäder faller utanför lagen om rökfria miljöer. Detsamma gäller om en allmän sammankomst anordnas i en privatbostad.

Rökförbudet gäller inte heller i boendes egna rum i servicehus och de intagnas egna rum på kriminalvårdsanstalter. Det hindrar dock inte att rökförbud kan finnas på sådana platser av andra skäl som brandföreskrifter eller andra myndighetsföreskrifter.

Vem ansvarar för att rökförbudet följs?

Ansvaret att rökförbudet följs ligger på den som äger eller disponerar lokalen eller området. För entréer är den ansvarige den som ansvarar för lokalen som entrén går till.

Störs du av rökning i en lokal eller i en utemiljö som ska vara rökfri ska du i första hand ta upp det med den som är ansvarig. Blir det ingen förändring eller om du har andra frågor om rökfria miljöer kan du höra av dig till Falu kommun, 023-83 000 eller kontaktcenter@falun.se

Myndighetsnämnden för bygg- och miljöfrågor ansvarar för tillsynen över rökfria miljöer.

Sidan uppdaterad 2023-02-16