Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

En bricka med tre drinkar

Serveringstillstånd för alkohol

Hos den Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel ansöker du om serveringstillstånd för att få servera alkoholdrycker till allmänheten eller slutna sällskap i kommunerna Falun, Borlänge, Ludvika, Smedjebacken, Hedemora, Säter och Gagnef.

ATL-kontoret (kontoret för alkohol, tobak och receptfria läkemedel) betjänar de sju kommunerna och har sitt säte i Falun.

Du behöver inte ha serveringstillstånd för att servera alkoholdrycker om alla tre punkter nedan uppfylls. Serveringen sker:

 • under ett enstaka tillfälle för i förväg bestämda personer
 • utan vinstintresse och utan annan kostnad för deltagarna än kostnaden för inköp av dryckerna
 • i lokaler där det inte bedrivs yrkesmässig försäljning av alkohol- eller lättdrycker

Om inte samtliga punkterna uppfylls behöver du ha serveringstillstånd.

Se alkohollagen 8 kap. 1 a §

Den som söker serveringstillstånd kan vara antingen ett aktiebolag, handelsbolag eller kommanditbolag som har ett organisationsnummer. Det kan också vara en förening eller en enskild firma.

Det finns flera olika typer av serveringstillstånd. Vilket som är aktuellt för dig beror på vilken verksamhet du vill bedriva, till vem din verksamhet vänder sig och vilka alkoholdrycker du önskar servera.

Du kan söka:

 • stadigvarande serveringstillstånd (tills vidare)
 • tillfälligt serveringstillstånd (tidsbegränsat)

Serveringstillståndet kan gälla:

 • till allmänheten
 • för slutna sällskap (se definition nedan)
 • provsmakning
 • pausservering
 • catering

Alkoholdrycker kan vara:

 • Starköl
 • Vin
 • Spritdrycker
 • Andra jästa alkoholdrycker (AJA) - till exempel cider
 • Alkoholdrycksliknande preparat - till exempel alkoglass

Med slutna sällskap menas en begränsad krets som har något gemensamt förutom den aktuella tillställningen (till exempel anställda på ett företag eller medlemmar i en förening). Innan tillställningen ska arrangören veta vilka som kommer, det är inte tillåtet att köpa in sig/bli medlem i dörren. Annonsering av tillställningen får enbart ske direkt till de som är inbjudna, det är därför inte tillåtet med inbjudan i massmedia, på hemsida, i öppen facebookgrupp, på en anslagstavla, etc.

Se alkohollagen 8 kap. 2 §

För att ansöka om serveringstillstånd använder du vår e-tjänst. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

OBS! E-tjänsten fungerar inte om du använder Internet Explorer.

När du företräder ditt företag så använder du din egen e-legitimation för att logga in i e-tjänsten. E-legitimationen bevisar att det är du som gör ansökan.

Läs mer om e-legitimation Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kom ihåg att ansöka i god tid. Den Gemensamma nämnden strävar efter att hålla så korta handläggningstider som möjligt i ärenden som rör serveringstillstånd, då vi är medvetna om att en ny tillståndshavare vill starta verksamheten så fort som möjligt. Innan beslut fattas ska dock remisser skickas till olika myndigheter beroende på vilken verksamhet du vill bedriva.

Normal handläggningstid för stadigvarande tillstånd är ca 2-3 månader från det att en komplett ansökan har inkommit till myndigheten. Normal handläggningstid för tillfälliga tillstånd är 1-2 månader. För att se vad du behöver skicka in kan du läsa i vår checklista för en komplett ansökan Pdf, 1.4 MB, öppnas i nytt fönster.. För att förkorta handläggningstiden är det viktigt att du lämnar in efterfrågade handlingar så snart som möjligt.

Handläggningstiden i ett ärende är beroende av gällande delegationsordning. Normalt är handläggningstiden kortare om tjänsteman har delegation att fatta beslut i ärendet. Den Gemensamma nämnden är beslutande i alla ärenden som avser stadigvarande serveringstillstånd. Innan ett tjänstemannaförslag ska presenteras för den Gemensamma nämnden ska en utredning lämnas in 2 veckor före nämnden har sitt sammanträde – se nämndens sammanträdesplan för 2024: https://www.falun.se/kommun--demokrati/moteskalender.html Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Det är du som söker serveringstillstånd som ansvarar för att lämna de uppgifter ATL-kontoret behöver för prövningen. En ansökan om serveringstillstånd kan avslås om den som söker inte kommer in med begärda uppgifter.

Gemensamma nämnden har sedan 2014-01-08 haft riktlinjer för serveringstillstånd.

Riktlinjerna redogör för:

 • vad som gäller enligt alkohollagen (2010:1622) och anslutande föreskrifter
 • vilka hänsyn till lokala förhållanden som kommunen tar vid tillståndsprövningen

  Syftet med kommunala riktlinjer för alkoholservering är att skapa:
 • förutsebarhet för om en etablering som planeras kan ges tillstånd
 • lika behandling inom kommunen av ansökningar om serveringstillstånd genom riktlinjerna kan kommunen informera allmänheten om den lokala anpassningen till alkohollagen. Riktlinjerna ska utgå från alkohollagens regler som i vissa fall ger ett utrymme för kommunen att utveckla sin egen alkoholpolitik. Kommunen ska dock inte ha egna regler som avviker från alkohollagen.Alkohollagen är en skyddslag och finns för att begränsa alkoholens skadeverkningar. En utgångspunkt är att skyddet för människors hälsa går före näringspolitiska hänsyn.

Riktlinjer för serveringstillstånd Pdf, 3.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Skapa en checklista för att starta en restaurang på verksamt.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För att kunna få ett serveringstillstånd måste man först klara ett godkänt kunskapsprov. Det är kommunen som gör bedömningen av vem eller vilka som måste klara provet, för att klara provet måste du ha rätt på minst 75 % av frågorna. Du behöver klara provet inom handläggningstiden och har max 3 försök på dig, om du inte klarar provet inom tiden eller på det tredje försöket kommer du få avslag på ansökan. Om du klarar kunskapsprovet är det giltigt i fem år.

Det är inte tillräckligt att ha gått en utbildning så som Ansvarsfull alkoholservering.

Mer information om kunskapsprovet finner du här: https://www.folkhalsomyndigheten.se/kunskapsprov-om-alkohollagstiftning/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Se alkohollagen 8 kap. 12 §

För dig som har serveringstillstånd

Den som är serveringsansvarig är ansvarig för alkoholserveringen på serveringsstället. Ett grundläggande krav i alkohollagen är att det måste finnas en serveringsansvarig på plats under hela serveringstiden. Det kan bara vara en åt gången och alla i personalen ska veta vem det är. Du som krögare väljer vem eller vilka som kan vara serveringsansvariga och du måste anmäla dem till ATL-kontoret i förväg.

Personen du väljer ska vara kunnig i alkohollagen och vara personligt lämplig. Det är viktigt att du är noga med vem du väljer, om personen inte är kunnig eller lämplig och det uppstår brister kan det leda till sanktioner i serveringstillståndet.

Tips! Var noga med att anmäla serveringsansvariga och att informera personalen om vem det är - om det vid en tillsyn inte finns någon anmäld serveringsansvarig eller om personalen inte vet vem det är kan det vara grund för en sanktion.

Se alkohollagen 8 kap. 18 §

Gör anmälan om serveringsansvarig via vår e-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om du vill utöka serveringstillståndet (till exempel öka serveringsytan eller serveringstiden) måste du först ansöka om det. ATL-kontoret kommer då göra en utredning och fatta ett beslut, det är bara om din ansökan beviljas som du kan börja använda det utökade tillståndet.

Om du vill göra andra ändringar så som att minska serveringsytan eller serveringstiden, eller om du vill ändra konceptet på ditt serveringsställe ska du istället anmäla det.

Se alkohollagen 8 kap. 14 och 19 §

Ansök eller anmäl ändringar via vår e-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om det sker en förändring i bolaget är du skyldig att anmäla det till ATL-kontoret innan förändringen genomförs, men om det inte är möjligt ska det anmälas omedelbart efter att den skett. Det kan gälla till exempel ändrade kontaktuppgifter, ny ägare eller ny person i styrelsen. Om förändringen innebär att det finns en ny PBI (person med betydande inflytande) är ATL-kontoret skyldiga att utföra en lämplighetsprövning, vilket medför en kostnad.

Se alkohollagen 9 kap. 11 §

Anmäl ändringar via vår e-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om du ska anordna provsmakning eller catering måste du först anmäla det till ATL-kontoret. Du behöver anmäla varje tillfälle du ska ha provsmakning eller catering.

Se alkohollagen 8 kap. 4 och 6 §

Anmäl via vår e-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Alla som har ett stadigvarande serveringstillstånd är skyldiga att lämna in en restaurangrapport varje år, den ska lämnas efter årsskiftet där redovisas uppgifterna för året som gårr. Du som haft ett stadigvarande serveringstillstånd under föregående år är därför skyldig att lämna in en restaurangrapport, det gäller även om serveringstillståndet har upphört under året. Rapporten ska ha kommit in till Folkhälsomyndigheten senast den 1 mars.

Vi skickar ut en blankett från Folkhälsomyndigheten i december varje år, på den blanketten finns bolagets uppgifter samt ett lösenord som du använder när du registrerar uppgifterna via Folkhälsomyndighetens e-tjänstLänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Länk till annan webbplats.. Där loggar du in med bolagets organisationsnummer och lösenordet som står uppe till höger på blanketten som skickats till dig. I restaurangrapporten ska du registrera normalpriser, omsättning, inköpta volymer och om du har gjort egenkryddad snaps. Läs mer om restaurangrapporten i Folkhälsomyndighetens anvisningarPdf, 501.6 kB, öppnas i nytt fönster. Länk till annan webbplats..

Om restaurangrapporten inte skickas in i tid kommer en påminnelse att skickas till bolaget, samtidigt kommer bolaget att debiteras en påminnelseavgift som för 2024 är på 2500 kronor. Att inte lämna in restaurangrapporten är även skäl för sanktion vilket innebär att en inre tillsyn kan öppnas.

Se alkohollagen 9 kap. 14 §

Från och med 2024 baseras tillsynsavgiften på en riskklass istället för som tidigare omsättningen av alkohol. Riskklassen som påverkas av det tillstånd man har, omsättningen av alkohol och efterlevnaden av lagar och regler. Riskklassen styr både tillsynsavgiften och antalet tillsynsbesök. Om man som tillståndshavare har en god efterlevnad kan man placeras i en lägre riskklass och därmed få färre tillsynsbesök och en lägre taxa.

Läs mer om tillsynsavgiften.

Vad kostar ett serveringstillstånd?

De sju kommunerna som samverkan har beslutat om nya taxor och avgifter som gäller från och med 1 april 2024 vilket innebär att alla kommuner nu har samma taxor. De nya avgifterna har tagits fram utifrån principen att det ska löna sig att göra rätt, vilket medför följande förändringar:

 • Högre taxa vid uppföljande tillsynsbesök på grund av brister
 • Ny taxa vid inre tillsyn på grund av allvarliga brister som leder till sanktion
 • För att underlätta att det ska vara lätt att göra rätt är utbildningen Ansvarsfull alkoholservering numera kostnadsfri
 • Ny grund för tillsynsavgiften för serveringstillstånd

Tillsynsavgiften för serveringstillstånd baseras numera på en riskklassifiering som påverkas av det tillstånd man har, omsättningen av alkohol och efterlevnaden av lagar och regler. Riskklassen ligger till grund för både tillsynstaxan och antalet tillsynsbesök. Om man som tillståndshavare har en god efterlevnad kan man placeras i en lägre riskklass och därmed få färre tillsynsbesök och en lägre taxa.

Se alla våra taxor och avgifter med tillhörande tillämpningsregler nedan.

Taxor och avgifter för serveringsställen

Kommunfullmäktige 2023-11-23, § 233

Kontaktcenter

Telefon: 023-830 00
E-post: kontaktcenter@falun.se
Besöksadress: Slaggatan 3 D, Falun

Öppettider: vardagar kl. 08.00-16.00. Lunchstängt besök 12.00-13.00, telefon 12.15-13.00

Sidan uppdaterad 2024-05-15