Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Flygplan stiger upp i den blå skyn och lämnar ett vitt stråk efter sig

9.7 Flygtrafik

Flyget är inte ett hållbart färdsätt utan endast ett komplement till övriga trafikslag. Flyget är dock viktigt för näringslivets möjligheter att verka och utvecklas på den globala arenan. Flygförbindelser underlättar för företag att vara lokaliserade i regioner där möjligheten att nå viktiga resmål med alternativa färdmedel innebär lång restid. Dala Airport ger kommunerna långväga nationell och internationell tillgänglighet och erbjuder idag reguljärflyg och charterflyg. Dala Airport är också en viktig länk för det ambulansflyg som sker till och från länet.

Dala Airport behövs så länge det inte finns tillräckligt bra tågförbindelser till Arlanda. Behovet av flygplatsen är relaterad till Dalabanans utveckling och när bra tågförbindelser finns kan flygplatsens betydelse omvärderas.

Dala Airport och väg 666 som går från väg 70 till flygplatsen är riksintresse för kommunikationer, se bild 9.7 och bilaga 1. Trafikverket har påbörjat en översyn av vilka flygplatser som ska vara riksintresse för kommunikationer. Dala Airport bör även fortsättningsvis vara ett riksintresse.

Vid en flygplats finns det olika skyddsområden för att garantera hinderfrihet för flygtrafiken. Hela FalunBorlänge, utom den norra delen av Falu kommun, ligger inom MSA-ytan (Minimum Sector Altitude), 55 km från flygplatsen. En flyghinderanmälan ska alltid göras till Försvarsmakten minst fyra veckor innan arbete påbörjas med att uppföra en byggnad eller anläggning, om objektet är högre än 20 meter utanför tätort och högre än 45 meter inom sammanhållen bebyggelse. Om byggnadsverket ligger inom MSA-ytan ska även berörda flygplatser tillfrågas.

Sidan uppdaterad 2019-03-28