Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Många gamla böcker som står i en hylla

Centralarkivet

Corona – tillfälliga ändringar i verksamheten

  • Forskarsalen är stängd.
  • Kopior på allmän handling lämnas vid dörren.
  • Inga oanmälda besök tas emot.
  • Drop-in-leveranser tas inte emot.

    Vid frågor om arkivet, ring 023-875 04.

Övergripande: Så jobbar kommunen

Läs mer om kommunens arbete under coronasituationen på sidan Information om coronaviruset.

Falu kommuns centralarkiv bildades år 1967 och vårdar hela kommunkoncernens handlingar som ska bevaras. Där kan man läsa till exempel riksdagsbeslut, motioner och propositioner som format samhällets utveckling så som rösträtt och demokrati.

Centralarkivet tillhör Kommunstyrelsen, vilken är kommunens arkivmyndighet.

Historia - några viktiga år

År 1641 fick Falun stadsprivilegier av Drottning Kristinas förmyndarregering.

År 1863 infördes Sveriges kommunsystem genom att kommunalförordningarna från år 1862 trädde i kraft. Det innebar kommunalt styre inom land, stad och köping.

Läs mer om när Sveriges kommunsystem infördes.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

År 1971 bildades Falu kommun i kommunreformen genom sammanslagningen av Falu stad och de intilliggande landskommunerna: Aspeboda, Bjursås, Enviken, Stora Kopparberg, Sundborn, Svärdsjö och Vika, efter att de alla stegvis hade gått samman.

Verksamhet och uppdrag

Kommunens arkiv styrs av lag och förordning, till exempel arkivlagen och kommunens arkivreglemente. Andra lagar som påverkar vår verksamhet är kommunallagen, sekretesslagen, personuppgiftslagen, socialtjänstlagen med flera.

Lagar och förordningar som styr arkivbildningen

Arkivlag (1990:782)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Arkivförordning (1991:446)länk till annan webbplats

Tryckfrihetsförordning (1949:105)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Offentlighets- och sekretesslag (SFS2009:400)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vi har i uppdrag att:

  • Utöva tillsyn åt arkivmyndigheten (kommunstyrelsen).
  • Ge råd och stöd åt kommunens myndigheter, de kommunalägda bolagen och stiftelserna. Detta för att de ska fullgöra sina skyldigheter kring informationshanteringen, arkivbildningen och dess syften.
  •  Vårda och bevara arkivsamlingen.
  • Tillgängliggöra de allmänna handlingarna genom tillhandahållande och utåtriktat arbete mot allmänheten, förvaltningar, bolag, myndigheter med flera som vill ta del av informationen.

Organisation

Arkivmyndigheten utgörs av Kommunstyrelsen och Centralarkivet som enhet för informationsförvaltningen med mandat att bedriva tillsyn vid myndigheter och motsvarande inom området. Centralarkivet finns administrativt hos Ledningsförvaltningen.

Vill du veta mer om kommunens verksamhet och uppbyggnad så finns det att läsa på sidan Organisation.

Vad kan man hitta i arkivet?

Vi bevarar originalhandlingar från de kommunala verksamheterna så som skola, social omsorg och stadsplanering med mera. Handlingar kan till exempel vara protokoll, beslut, betyg, personakter, ritningar och kartor.

Det finns över 4 000 hyllmeter handlingar från 1600-talet och framåt. De äldsta handlingarna utgörs av protokoll från sockenmännens möten. Ting, sockenstämmor och rådstugor var föregångarna till våra kommuner.

De upphörda kommunernas arkiv förvaras här: Aspeboda kommun 1863-1951, Bjursås kommun 1887-1970, Envikens kommun 1864-1970, Falu stad 1839-1970, Stora Kopparbergs kommun 1863-1966, Sundborns kommun 1863-1970, Svärdsjös kommun 1863-1970 och Vika kommun 1863-1966.

Här finns de kommunalt ägda bolagen och stiftelserna samt även enskilda arkiv finns deponerade.

Fotografier finns det inte så mycket av i centralarkivet, men Falu stadsbibliotek har en fin fotosamling i sitt arkiv.

Här kommer du till fotosamlingen.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vad är en allmän handling?

En allmän handling blir allmän när den skickas till eller skapas hos myndigheten. En allmän handling kan bestå av pappersdokument, e-post, ljudupptagningar, bilder, databaser eller digitala lagringsmedia.

Alla får ta del av de allmänna handlingar som bevaras i arkiven i enlighet med lag.

Betyg

Vi bevarar betyg från Falu kommuns grund- och gymnasieskolor, både kommunal skola och friskola. Om du behöver en kopia på ditt betyg eller ett intyg för skolgång i en av Faluns skolor, så kan du göra en beställning.

Här hittar du formulär för beställning av betygöppnas i nytt fönster

Sekretess

Vissa handlingar i kommunens arkiv är sekretessbelagda. Om vi nekar att lämna ut en handling och du anser att vi gjort en felaktig bedömning, har du rätt att få ett skriftligt beslut som du kan överklaga. I beslutet beskrivs hur du går till väga för att överklaga.

Besöksadress och öppettider

21-23 december och 28-30 december, avhämtning av betyg eller allmän handling enligt överenskommelse.

Vanliga expeditionstider

Måndag-fredag klockan 09.00-14.00.
(Hör av dig till oss om du vill komma utanför expeditionstider.)

Expeditionstelefon

Telefonnummer: 023-875 04
(Lunch klockan 12.00-13.00.)

Post- och besöksadress

Falu kommuns Centralarkiv
Stortallsvägen 4
791 36 Falun

Sidan uppdaterad 2021-01-28