Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Arbetslivs- och socialförvaltningens organisation

Sektion Vuxenstöd IFO

Inom sektionens ansvar ingår stöd till personer från 18 år med missbruks- och beroendeproblem, stöd till den målgruppens anhöriga från 18 år, stöd till personer som är utsatta för våld i nära relation, stöd till personer som önskar upphöra med våld i nära relation samt familjerådgivning.

Ansvarig för Vuxenstöd IFO

Åsa Johansson, sektionschef
E-post: asa.johansson@falun.se

Missbruksenheten

Missbruksenheten handlägger anmälningar och ansökningar avseende stöd och behandling till vuxna personer från 18 år med missbruk/ beroende. Det gäller missbruk/ beroende av alkohol, droger samt spel om pengar. Utifrån ansökan om stöd och insats utreds och bedöms behovet samt fattas beslut om insats enligt Socialtjänstlagen. I vissa situationer kan även vård utan samtycke jml LVM (lagen om vård av missbrukare) bli aktuellt.

Rådgivningsenheten Viva

Rådgivningsenheten ansvarar för rådgivning, stöd och behandlingsinsatser till vuxna personer från 18 år med missbruk/ beroende. Stödet utgår på uppdrag och efter beslut av socialsekreterare i Missbruksenheten. Utifrån uppdraget utformas stödet tillsammans med den enskilde personen i en genomförandeplan som beskriver vad stödet ska leda till hur stödet ska utformas.

Stödet och behandlingen kan ske enskilt eller i grupp.

Rådgivningsenheten ansvarar även för rådgivning och stöd till målgruppens anhöriga från 18 år. Stödet till anhöriga ges som service, det vill säga utan föregående utredning och beslut.

Läs mer: Missbruk och beroende

Ansvarig för Missbruksenheten och Rådgivningsenheten

Jörgen Olsson, enhetschef
E-post: jorgen.e.olsson@falun.se

Boendestöd

Boendestöd är stöd till vuxna enskilda personer med utgångspunkt från den egna bostaden. Stödet syftar till att personen bättre ska kunna hantera olika praktiska utmaningar i vardagen. Stödet utgår på uppdrag och efter beslut av socialsekreterare inom Arbetslivs- och socialförvaltningen. Utifrån uppdraget utformas stödet tillsammans med den enskilde personen i en genomförandeplan som beskriver vad stödet ska leda till hur stödet ska utformas.

Stödboende

Stödboende är en insats för personer med behov av stöd i sin rehabilitering utifrån missbruks- beroendeproblematik. Stödet utgår på uppdrag och efter beslut av socialsekreterare inom Missbruksenheten. Utifrån uppdraget utformas stödet tillsammans med den enskilde personen i en genomförandeplan som beskriver vad stödet ska leda till och hur stödet ska utformas. Det finns två stödboenden, ett för män och ett för kvinnor.

Aktivitetsstöd

Aktivitetsstöd är en insats för personer som behöver stöd i sin rehabilitering när det gäller missbruks- och beroendeproblematik, ibland i kombination med psykisk ohälsa.

Insatsen ska stödja den enskilde personen att komma vidare ut mot arbetsmarknaden efter rehabiliteringen. Stödet utgår på uppdrag och efter beslut av socialsekreterare inom Missbruksenheten. Utifrån uppdraget utformas stödet tillsammans med den enskilde personen i en genomförandeplan som beskriver vad stödet ska leda till och hur stödet ska utformas.

Ansvarig för Boendestöd/ Stödboende och Aktivitetsstöd

Carin Ullström, Tf enhetschef
E-post: carin.ullstrom@falun.se

Enheten Våld i nära relationer (VINR)

Enheten vänder sig till vuxna personer från 18 år som är utsatta för fysiskt eller psykiskt våld i en nära relation. Stödet ges genom såväl rådgivare som socialsekreterare i enheten. Du kan få stöd och hjälp oavsett kön. Stödet kan avse stödjande och självstärkande samtal, hjälp att hitta rätt resurser, stöd i myndighetskontakter samt vid behov plats på enhetens kvinnofridsboende.

Även du som använder eller har använt våld i en nära relation kan få hjälp och stöd med att upphöra med våldet. Stödet erbjuds oavsett kön.

Läs mer: Våld i nära relationer 

Familjerådgivning

Vänder sig till vuxna personer som behöver rådgivning när det gäller nära relationer. Det kan gälla par som vill få en bättre relation eller som vill avsluta förhållandet på ett bra sätt. Det kan också gälla vuxna syskon, medlemmar i bonus- eller regnbågsfamiljer eller redan separerade som har gemensamma barn för att få hjälp och stöd.

Läs mer om familjerådgivning.

Ansvarig för enheten Våld i nära relationer och Familjerådgivningen

Patric Thuresson, enhetschef
E-post: patric.thuresson@falun.se

Arbetsliv

Sektionen Arbetsliv ansvarar för ekonomiskt bistånd till enskilda och familjer, arbetsmarknadsinsatser, arbetsträning samt flykting och integrationsuppdraget.

Ansvarig för Arbetsliv

Elisabeth Lundgren, sektionschef Arbetsliv
E-post: elisabeth.lundgren@falun.se

Försörjningsenheten

Enheten tar emot ansökningar och ansvarar för prövningen av ekonomiskt bistånd. Enheten ansvarar även för dödsbohandläggning, bistånd till begravning samt förmedling av egna medel. Det finns även en boendesamordnare och kontaktpersonhandläggare på enheten.

Läs mer om Försörjningsstöd

Ansvarig på försörjningsenheten

Kevin Broéng, enhetschef
E-post: kevin.broeng@falun.se

Arbetsmarknadsenheten

Arbetsmarknadsinsatser för personer som är långtidsarbetslösa, långtidssjukskrivna eller av andra anledningar inte lyckats komma ut på arbetsmarknaden, samordnar sommarjobb och anordnar sommarskola.

Ansvarig på arbetsmarknadsenheten

Caroline Haeffner, enhetschef
E-post: caroline.haeffner@falun.se

Ingarvsgruppen och Lugnetgruppen

Särskilda arbeten inom kommunen för arbetsträning och rehabilitering.

Läs mer: Ingarvsgruppen och Lugnetgruppen

Ansvarig på Ingarvsgruppen

Christina Ljung, enhetschef
E-post: christina.ljung@falun.se

Ansvarig på Lugnetgruppen

Anna Larstedt, enhetschef
E-post: anna.larstedt@falun.se

Integrationsenheten

Flyktingmottagande för nyanlända med uppehållstillstånd, boende för ensamkommande flyktingbarn, mångfaldsarbete, samordning integrationsfrågor.

Läs mer: Integration och flyktingmottagande

Ansvarig på integrationsenheten

Kevin Broéng, enhetschef
E-post: kevin.broeng@falun.se

Kompetensförsörjning

Sektionen kompetensförsörjning ansvarar för vuxenutbildningen i Falun. Det innebär gymnasial vuxenutbildning, grundläggande vuxenutbildning, SFI och särskild utbildning för vuxna. Här finns Vägledningscentrum med studie- och yrkesvägledare om du har funderingar kring utbildning, arbetsmarknad och studieekonomi.

Läs mer: Vuxenutbildningen och Falu Vux

Ansvariga kompetensförsörjning

Åsa Bergqvist, sektionschef
E-post: asa.a.bergqvist@falun.se

Annika Paulsson, rektor auktoriserade vuxenutbildningar
E-post: annika.paulsson@falun.se

Kontaktcenter

Vill du ansöka eller fråga om någon social tjänst kan du ringa eller besöka Kontaktcenter (i Stadshuset som ligger vid stora torget). Där får du vägledning och vidare information om vart du ska vända dig.

Receptionens öppettider: Måndag-fredag klockan 8-12 och 13-16.

Vi har tystnadsplikt

Vi har tystnadsplikt! Det betyder att uppgifter om dig inte får lämnas ut till obehöriga. Sekretessen gäller även mot andra myndigheter, såvida du inte lämnat samtycke till kontakt.

Sidan uppdaterad 2023-09-08