Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Bild på mall som visar måtten

Dagvattenstrategi

Dagvatten är regn, avsmält snö eller framträngande grundvatten, som tillfälligt rinner av från tak, tomtmark, vägar och tätorternas övriga hårdgjorda ytor. Förändringarna av klimatet medför både större mängd nederbörd och intensivare nederbörd, vilket ger större flöden och ökar risken för översvämningar.

Dagvattenstrategin beskriver Falu kommuns vilja och ambitioner för dagvatten. Syftet med strategin är att utveckla en långsiktigt hållbar hantering av dagvatten i Falu kommun. Strategin visar hur dagvattnet behöver hanteras för att undvika allvarliga översvämningar och minska påverkan av föroreningar på yt- och grundvatten.

Strategin är uppdelad i två delar. Den första delen utgör själva dagvattenstrategin med mål och riktlinjer. Här finns även beskrivet varför det är viktigt att arbeta med dagvatten. Den andra delen beskriver dagvattenfrågor i exploateringsprocessen från planering till drift samt ansvar och roller för berörda aktörer. Även finansiering och ekonomiska konsekvenser av dagvattenstrategin finns i del 2.

Dagvattenstrategin gäller vid all nybyggnad av byggnader och anläggningar, vid ombyggnad samt vid drift och underhåll. Dagvattenstrategin ska även vara vägledande för kommunens översiktliga planering och vid åtgärder inom befintliga områden.

Dagvattenstrategi del 1 Pdf, 3.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Dagvattenstrategi del 2 Pdf, 3.8 MB, öppnas i nytt fönster.

Sidan uppdaterad 2020-02-27