Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad

Vindkraftverk

Regeringen säger nej till vindkraftspark i Sundborn

Regeringen har beslutat att det inte får uppföras och drivas en gruppstation för vindkraft inom ett område väster om sjön Logärden i Sundborn. I sitt beslut pekar regeringen på det starka kulturmiljöintresset som föreligger i detta fall.

Sundborns Vind AB ansökte för flera år sedan om att få uppföra och driva en gruppstation för vindkraft inom det aktuella området.

Ansökan avsåg i första hand tillstånd för tio vindkraftverk med en högsta totalhöjd på 186 meter. Ansökan avsåg i andra hand tillstånd till nio vindkraftverk, och i tredje hand tillstånd för åtta vindkraftverk.

Miljönämnden i Falu kommun sa nej till etableringen, men 2012 beslutade kommunfullmäktige att tillstyrka bolagets ansökan utan någon motivering.

I juli 2013 valde också Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Dalarnas län att bevilja tillstånd till uppförande och drift av gruppstationen för vindkraft. Tillståndet omfattade bygget av totalt åtta vindkraftverk.

Föreningen ”Rädda fäbodmiljön i östra Sundborn från vindkraft” och flertalet privatpersoner valde att överklaga miljöprövningsdelegationens beslut.

Starkt kulturmiljöintresse

Och nu har alltså regeringen sagt sitt i frågan.

Regeringen väljer att upphäva länsstyrelsens beslut att bevilja vindkraftverk i området och avslår det lokala bolagets ansökan.

I sitt beslut gör regeringen bedömningen att det finns konflikter mellan å ena sidan kulturmiljöintressena i området och å andra sidan den ansökta vindkraftsetableringen. Det är också enligt regeringens mening oomtvistat att vindkraftverken kommer att synas från flera platser inom riksintresset Sundbornsåns dalgång.

Så här skriver regeringen i beslutets sista stycke: ”Med hänsyn till det mycket starka kulturmiljöintresse som föreligger i detta fall finner regeringen vid en sammantagen bedömning att den ansöka vindkraftsparken, i enlighet med bolagets samtliga framställda yrkanden, skulle komma att förändra och påverka landskapets karaktär på ett sådant sätt som påtagligt skulle skada riksintresset Sundbornsåns dalgång. Regeringen bedömer därför att vindkraftsparken inte kan tillåtas. Det överklagade beslutet bör därför upphävas och ansökan avslås.”

Sidan uppdaterad 2019-10-10