Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad

Rådhuset vid Stora torget.

Förslag till stor organisationsförändring

Kommundirektör Pernilla Wigren har lagt fram sitt förslag till hur en stor organisationsförändring, som involverar flera förvaltningar och verksamheter, skulle kunna se ut. Kommunstyrelsens ledningsutskott har gett kommundirektören i uppdrag att utreda saken vidare utifrån presenterat förslag.

Kommunen befinner sig i ett ekonomiskt ansträngt läge. Diskussioner förs därför löpande kring hur verksamheterna ska kunna utvecklas och hur kommunen ska kunna minska sina kostnader genom effektiviseringar och synergieffekter.

Med bakgrund av detta fick kommundirektören tidigare i år i uppdrag att utreda och föreslå en ny organisation för främst socialförvaltningen.

Kommundirektören föreslår nu en inriktning av ny organisation som involverar socialförvaltningen, omvårdnadsförvaltningen, barn- och utbildningsförvaltningen, sektor AIK (arbetsmarknad, integration och kompetens), sektor ledningsstöd samt miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen.

Ska ge tydliga synergier

Organisationsförändringen ska bidra till effektivare processer och ge tydliga synergier. Förändringen ska också ge bättre förutsättningar för kommunen i arbetet med och för kommuninvånarna.

– Jag är ingen stark anhängare av omorganisationer som ett sätt att lösa svåra problem, men här ser jag en potential att åstadkomma mer nytta för faluborna till en lägre kostnad och då är det värt mödan, säger kommundirektör Pernilla Wigren.

Förslaget, som arbetats fram tillsammans med berörda förvaltningschefer samt sektionscheferna på socialförvaltningen, presenterades för kommunstyrelsens ledningsutskott vid torsdagens sammanträde.

Förslaget ser i korthet ut så här:

  • Socialförvaltningens LSS-sektion organiseras tillsammans med omvårdnadsförvaltningen.
  • Socialpsykiatrin, i dag organiserad inom socialförvaltningens vuxensektion, organiseras med omvårdnadsförvaltningen.
  • Socialförvaltningens barn- och familjesektion organiseras tillsammans med barn- och utbildningsförvaltningen.
  • Sektor AIK; arbetsmarknad, integration och kompetens, organiseras tillsammans med delar av nuvarande vuxensektion under socialnämnden. Detta innebär att man formerar om nuvarande socialförvaltningen. Till denna förvaltning organiseras även Konsument Falun, det vill säga budget och skuldrådgivning och konsumentjuridisk vägledning, som idag återfinns under sektor ledningsstöd och stadskansliet.
  • ATL-kontoret, Alkohol, tobak och receptfria läkemedel, organiseras tillsammans med miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen.

– Förslaget kan möjliggöra ett effektivare samarbete mellan delar av kommunorganisationen som har täta beröringspunkter, men som idag tillhör olika förvaltningar. Samtidigt uppstår nya gränssnitt. För- och nackdelar kommer att utredas i det fortsatta arbetet, säger kommunalrådet Joakim Storck (C).

I det fortsatta utredningsarbetet ska ekonomiska konsekvenser belysas och berörda nämnder få möjlighet att yttra sig i frågan.

Risk- och konsekvensanalyser ska också genomföras tillsammans med berörda förvaltningar, sektorer och fackliga företrädare.

Utredningsresultatet ska sedan presenteras för kommunstyrelsens ledningsutskott i oktober i år.

Sidan uppdaterad 2020-05-15