Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad

Mats Dahlberg (M), Katarina Gustavsson (KD), Sven-Olov Ytterholm (FAP), Joakim Storck (C) och Svante Parsjö Tegnér (L) ståendes.

Falualliansen har presenterat sitt budgetförslag för 2021. Mats Dahlberg (M), Katarina Gustavsson (KD), Sven-Olov Ytterholm (FAP), Joakim Storck (C) och Svante Parsjö Tegnér (L) fanns på plats vid presentationen.

Politiska ledningens förslag till budget 2021

Den politiska ledningen i Falun – Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna, Liberalerna och Falupartiet – har nu presenterat sitt förslag till budget och flerårsplan för åren 2021-2023.

– Vi befinner oss i en speciell situation där det finns en extremt stor osäkerhet kring den ekonomiska utvecklingen på grund av coronaviruset. Men vi kan inte hålla oss passiva, utan det krävs aktiva beslut. I vår budget har vi fortsatt fokus på kärnverksamheterna, säger kommunalrådet Joakim Storck (C).

Det som är unikt med budgeten för 2021 är att den är lagd med ett nollresultat. Alltså en bra bit från kommunens inriktning om god ekonomisk hushållning där resultatet ska uppgå till minst två procent. Inte heller under 2022 och 2023 kommer resultatmålet att kunna nås.

– För nästa år, 2021, har vi sett att våra kärnverksamheter är i behov av ett ekonomiskt tillskott. Vi har därför sett över alla möjligheter att kunna ge dem just detta. Vi är också ett läge där vi inte vet om vi får ytterligare stöd från staten, säger Joakim Storck.

Det är också barn- och utbildningsnämnden, omvårdnadsnämnden och socialnämnden som får de största ekonomiska tillskotten utifrån de tidigare beslutade flerårsplanen.

Sektor service får prisstopp

Men det finns också de som måste spara.

Sektor Service kommer att få genomföra ett prisstopp i sin interndebitering nästa år, vilket ska frigöra cirka 10 miljoner kronor till kärnverksamheterna. Kravet på effektivisering hos sektorn ligger på samma belopp.

– Vi ser också positivt på att kunna konkurrensutsätta delar av verksamheterna inom service, säger Joakim Storck.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden får en minskad ram med 4 miljoner kronor, som ska vägas upp av nya avskrivningsregler och ökade exploateringsintäkter.

Den politiska ledningen väljer också att utöka reserven för oförutsedda behov i budgeten med 12 miljoner kronor, totalsumman ligger på 32 miljoner kronor.

Investeringsnivån är fortsatt hög inom kommunen. En investeringsberedning, med tjänstemän och politiker, tillsätts för att se över och prioritera framtida investeringsbehov.

– Nästa år kommer investeringsnivån att ligga på drygt 400 miljoner kronor, men vi måste över tid nå en lägre ekonomisk hållbar nivå, säger kommunalrådet Mats Dahlberg (M).

Budgetförslaget i korthet i övrigt

  • Barn- och utbildningsnämnden: Får nytt tillskott på 9,7 miljoner kronor 2021 jämfört med lagd flerårsplan. Ökningen ligger på 56 miljoner kronor jämfört med 2020. Minskade servicekostnader ger ett ökat handlingsutrymme på cirka 5,3 miljoner kronor. Skolstrukturutredningen är snart klar och den kommer att styra bland annat den fortsatta investeringsplanen.
  • Omvårdnadsnämnden: Får nytt tillskott på 6 miljoner kronor 2021 jämfört med lagd flerårsplan. Ökningen ligger på 47 miljoner kronor jämfört med 2020. Fler händer i vården är ett av målen. Nybyggnation av vård- och omsorgsboende Britsarvet färdigställs. Nästa bygge av vård- och omsorgsboende förskjuts med ett år, start 2022.
  • Socialnämnden: Får nya ekonomiska tillskott men har också kravet på sig gällande effektiviseringar. Får nytt tillskott på ytterligare 20 miljoner kronor 2021. Jämfört med 2020 ligger ökningen på 42 miljoner kronor. Risk för ökat försörjningsstöd på grund av Corona. Utredning om omorganisation av förvaltningen pågår och ska vara klar under hösten.
  • Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden: Får minskad ram med 4 miljoner kronor. Nya avskrivningsregler och ökade exploateringsintäkter skapar ökat handlingsutrymme trots sänkt ram.
  • Kultur- och fritidsnämnden: Oförändrad budget för 2021 enligt flerårsplan. Etapp 2 gällande utbyggnaden av Kulturhuset tio14 tas bort ur investeringsbudgeten. Mer fokus kommer att lägga på föreningar, organisationer och Dalateatern. Befintliga lokaler i kulturhuset ska anpassas för Dalateatern och foajén ska ses över.
  • Kommunstyrelsen: Planering för nya Kristinehallen fortsätter. Investeringsberedning tillsätts.
Sidan uppdaterad 2020-05-25