Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad

Det vita Rådhuset med träd i höstens färger framför

Rådhuset i höstskrud.

Falualliansen ändrar om i sin budget

Vid kommunfullmäktiges novembersammanträde revideras den budget som läggs fram vid det ordinarie budgetmötet i juni. Det blev en lång debatt, innan Falualliansens budgetförändringar klubbades igenom.

– Uppdateringen av budgeten innebär i första hand att vi tar hänsyn till en snabbare tillväxt av skatteintäkterna än förväntat. Det beror i första hand på en snabbare konjunktursåterhämtning än vad ekonomerna trodde innan sommaren, säger kommunalrådet Joakim Storck (C).

Utgångspunkten för den budget som presenterades är en oförändrad skattesats. Utdebiteringen föreslås ligga kvar på 22:07 per skattekrona för 2022.

Den styrande Falualliansen – Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna och Falupartiet – hade valt att göra flera olika ändringar i sin budget.

Resultatet justeras uppåt

Den generella uppräkningen har höjts till 1,5 procent för 2023 och 2024.

Det budgeterade resultatet för respektive år har justerats för 2022 till 65 miljoner kronor (1,6 procent), 2023 till 96,3 miljoner kronor (2,4 procent) och 2024 till 136,3 miljoner kronor (3,3 procent).

Reserven för oförutsedda händelser har justerats upp till 30 miljoner kronor för alla tre åren.

Socialnämnden får extra tillskott

Bland de nya prioriteringarna som alliansen gjort inför 2022 är att socialnämndens barn- och familjesektion fått ett riktat tillskott på 10 miljoner kronor.

– Det är för att säkerställa en kontrollerad omställning av verksamheten till en budget i balans inför 2023. Det är en del i Falualliansens omfattande åtagande för att skapa ordning och reda i socialnämnden under denna mandatperiod, säger Joakim Storck.

Här följer några andra justeringar som Falualliansen valt att göra:

  • Sektor ledningsstöd får ett tillskott på 3,3 miljoner kronor för 2022, för att hantera ökade driftkostnader för personalsystem. En utredning för att belysa effektivitet och möjligheter till effektivisering inom personal- och lönehanteringen initieras.
  • Sektor ledningsstöd får ett årligt tillskott på 1,2 miljoner kronor avseende driftkostnader för att renovera Korsnäsdammen.
  • Valnämndens ram för 2022 justeras upp med 550 000 kronor. Nästa år är det ju valår.
  • Revisionens ram höjs med 10 procent (224 000 kronor) från och med år 2022.
  • En kommunövergripande besparing på 4 miljoner kronor tas bort. Det rörde sig om en del i det sparpaket som antogs i november 2019, där möjlighet till effektiviseringar inom det kommunövergripande arbetet med barn- och unga lyftes fram. Den politiska ledningen anser inte att denna besparing inte längre är aktuell, varför den lyfts bort.
  • Investeringsbudgeten justeras i enlighet med förändrade behov.

I flerårsplanen för 2023 och 2024 finns följande nya prioriteringar:

  • Kultur- och fritidsnämnden tillförs totalt 3,8 miljoner kronor från och med 2024. Av dessa avser 1,3 miljoner utökat verksamhetsbidrag till Musik i Dalarna enligt den avsiktsförklaring för Kristinehallen som tidigare tecknats. Övriga 2,5 miljoner kronor avser driftmedel för utökade isytor på Lugnet i enlighet med lagt förslag.
Sidan uppdaterad 2021-11-26