Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad

Illustration över hur den nya skolan kan komma att se ut. Den blir röd i två plan,

En illustration över hur den nya skolbyggnaden i Sundborn kan komma att se ut. Illustration: FALUGRUPPEN

Ett steg närmare en ny skola i Sundborn

En ny förskola och skola i Sundborn och en ny samlokaliserad särskola i Hälsinggården är nu på gång. Barn- och utbildningsnämnden har tagit ett beslut om projektering och byggnation, men det är kommunfullmäktige som fattar det slutliga beslutet i båda ärendena.

De befintliga skollokalerna i Sundborn har varit föremål för en lång rad förelägganden och diskussioner från både Arbetsmiljöverket och myndighetsnämnden.

– Problemen är av sådan natur att de inte går att lösa med en renovering av befintliga lokaler, och därför är den logiska lösningen att bygga en ny skola. Beslutet innebär att vi bygger en av landets mest moderna skolor, samtidigt som vi höjer kapaciteten i såväl förskola som grundskola, säger nämndordförande Björn Ljungqvist (M).

Investeringskostnaden för byggnationen av ny förskola, grundskola samt en ny idrottshall beräknas till 195 miljoner kronor.

Skolbyggnad i två våningsplan

Det nya skolområdet i Sundborn innebär att en ny skolbyggnad, innefattande både förskola och grundskola, ersätter nuvarande förskolan Träflaskan, förskolan Sandsberg samt den nuvarande grundskolan.

Förskole- och skollokalerna kommer att inrymmas i en gemensam byggnad. Förskoledelen innefattar sex avdelningar fördelat på två våningsplan. Förskoleverksamheten kommer att dela ett antal lokalytor med grundskolan, dit hör bland annat personalutrymmen, kök, torg, skapandeateljé och idrottshall.

Grundskolan är dimensionerad för 240 elever från förskoleklass till årskurs 6. Skoldelen är fördelad på två våningsplan.

I ärendet om Sundbornsskolan yrkade Vänsterpartiet på återremiss.

Samlokaliserad särskola i Hälsinggården

Nämnden fattade även ett beslut om fortsatt projektering och byggnation av en samlokaliserad särskola på skolområde Hälsinggården (Hälsinggårdsskolan).

– Beslutet är resultatet av en diskussion som har pågått i många år. Antalet elever och behoven ökar inom särskolans verksamhet och det har funnits ett stort behov av att etablera en långsiktigt hållbar lösning, såväl avseende kapacitet som behovet av att samla kompetensen. Särskolan har dessutom varit tydlig med att detta ska ske i anslutning till en ordinarie grundskola för att förhindra att särskolan blir en isolerad institution, säger Björn Ljungqvist.

Särskoleverksamheten i Falu kommun är i dag utlokaliserad på tre olika enheter, men ska nu inrymmas i Hälsinggårdsskolans lokalkomplex som ska anpassas och byggas om.

Oppositionen – Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet - yrkade på att ärendet skulle återremitteras för att kompletteras med ytterligare samverkan kring risk- och konsekvensanalys med personal och fackliga företrädare. Detta yrkande avslogs efter votering.

Samtliga ledamöter biföll sedan grundförslaget att skapa den samlade särskolan.

Rakbana för friidrottsgymnasiet utreds

Riksidrottsgymnasium Friidrott har under ett antal år poängterat vikten av att verksamheten behöver ha tillgång till en så kallad rakbana, som möjliggör 100 meters slätlöpning och 110 meter häck inomhus. En rakbana bedöms som nödvändig för att Falun även framgent ska kunna behålla statusen som riksidrottsgymnasium.

– Nämnden beställde ett utredningsuppdrag av behovet av en sprintbana. Eftersom rakbanan är förenad med en kostnad, liksom alla andra lokalinvesteringar, så behöver nämnden ett gediget beslutsunderlag. Syftet med utredningen är följaktligen att leverera ett beslutsunderlag som ska avrapporteras i april 2022, säger Björn Ljungqvist.

Sidan uppdaterad 2021-12-16