Startsida
Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Allmänna utskottets protokoll

Lista över arkiverade protokoll

Kommunstyrelsens allmänna utskott

Innehållsförteckning och protokoll 2007-09-25.

§ 115 Konsekvenser av alternativa driftsformer inom omvårdnadsnämnden - vägledningsdiskussion

§ 116 Återredovisning och beslut Svärdsjöskolan - ombyggnad hus 01, etapp 3 – kök

§ 117 Antagande av entreprenörer - avropsavtal för drift- och underhållsarbeten

§ 118 Information avseende lokalförsörjning

§ 119 Lokalplanering för familjecentral

§ 120 Återredovisning om Aditro (f.d. Personec)

§ 121 Antagande av riktlinjer för bedömning av bisyssla

§ 122 Upphandling av administrativt system

§ 123 Vägledningsdiskussion om livsmedelsupphandling

§ 124 Revidering av instruktion för Landsbygdsgruppen

§ 125 Återredovisning av förlängning av sotningsavtal

§ 126 Återredovisning om ny huvudman för kulturarvet

§ 127 Återredovisning från skoldistrikt Runn avseende Incitamentsfonden

§ 128 Hyresavtal med KopparStaden avseende gruppbostad i Slätta centrum för socialförvaltningens LSS-verksamhet, uppdrag till fastighetschefen att teckna avtal

§ 129 Prövning av Jan Malmbergs anställningsavtal

§ 130 Redovisning av motioner vilkas beredning per 2007-09-05 ej slutförts

§ 131 Yttrande över motion från Bengt Holmquist (s): Redovisning av motioner, reservationer och yttranden på Falu kommuns hemsida

§ 132 Yttrande över motion från Richard Holmqvist (mp): Bättre beslutsunderlag för förtroendemän

§ 133 Ändring i Falu kommuns finanspolicy

§ 134 Kvalitetsredovisning skolförvaltningen 2006

§ 135 Avtal mellan Falu Kommun och Kommunalförbundet för Vård och Behandling i Dalarna, vad avser anordnande av boende för asylsökande flyktingbarn

§ 136 Ombyggnad av Svärdsjöskolans hus 01 och produktionslösning

§ 137 Avrapportering av delårsbokslut för kommunstyrelsen

 
organisation
Stadskansliet
Sidansvarig
Eva Österlund

Sidan skapad 2004-10-14

Senast ändrad/kollad 2013-10-07

12:46 av Olle Christiansen

Sidan uppdaterad 2019-09-19