Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

En familj på fyra personer som är ute och går i skogen

Lugnets naturreservat

Lugnets naturreservat är ett för Falun värdefullt, tätortsnära rekreationsområde. Samtidigt fyller det en mycket viktig roll för motions- och idrottsutövande både på lokal, nationell och internationell nivå.

Reservatet bildades 1980 och omfattar cirka 790 hektar. Skogsmarken dominerar, men i de södra delarna finns också småskaligt jordbruk och odlingsmark.

Lugnet har ett nätverk av markerade spår och leder – vandringsstigar, ridleder, cykelleder, motions- och skidspår – samt en skoterled.

Reservatet ligger alldeles bredvid Lugnets sport- och fritidsanläggning.

Syftet med reservatet är att skapa goda förutsättningar för frilufts- och tävlingsverksamhet – och att bevara den vackra landskapsbilden.

Karta över naturreservatet hittar du på sidan Kartor över spår och leder

Både natur och kultur

Egentligen är Lugnets naturreservat en alldeles vanlig bit svensk natur, kanske när den är som vackrast. Största höjdskillnaden är 163 meter. Skogslandskapet är växlande.

På höjderna dominerar tallskogen medan granen och lövträden växer på sluttningarna och runt jordbruksmarkerna.

Särskilt mycket vatten finns det inte i reservatet, men några bäckar, ett antal dammar och några vattenfyllda gruvhål går att hitta.

Odlingslandskapet är typiskt för Kopparbergslagen. Bönder har genom århundraden brutit sten och odlat upp jorden. Du kan se flera odlingsrösen och stenmurar som ligger kvar som bevis på deras möda.

För att odlingslandskapet inte ska försvinna bedrivs aktiv landskapsvård. Tack vare slåtter, röjning och betesdjur har det öppna och ljusa landskapet restaurerats och bevarats.

Leder och motionsspår

Reservatet innehåller vandringsleder, ridleder, cykelleder, motionsspår/skidspår och kompisleder, där ryttare och gående samsas på lika villkor.

Inom reservatet finns åtta mil markerad vandringsled och tolv mil motionsspår/skidspår. De senaste åren har ett flertal cykelleder för mountainbike tillkommit.

I området finns också ett flertal grillplatser, slogbodar, värmestugor och andra rastställen.

Möjligheterna att hitta rätt underlag för de olika aktiviteterna är stora på Lugnet. Bli inte heller förvånad om du hittar fler stigar i verkligheten, än de som återfinns på kartorna.

Tänk på följande i naturreservatet

  • Du får inte skada växtligheten eller geologiska naturföremål.
  • Du får bara använda motorfordon på vägar.
  • Vintertid får du bara köra snöskoter på markerad skoterled.
  • Motorfordon ska parkeras på anvisade platser.
  • Det är bara tillåtet att rida på markerade ridleder.
  • Du får bara elda på anvisade platser.
  • Du får inte gå i preparerade skidspår.
  • Visa hänsyn, hälften av marken är privat.
  • Hundar ska hållas kopplade året om!

Allemansrätten gäller inom området, precis som i all annan natur i Sverige. Det innebär att man är fri att röra sig vad man vill i naturen och att det är tillåtet att plocka blommor, bär eller svampar för eget bruk.

Men det innebär också en skyldighet att vara rädd om naturen – att inte störa och förstöra. Se också till att städa efter dig och ta med skräpet hem!

Lugnets naturreservat

Markägare: Delar av reservatet är privatägt, och delar ägs av Falu kommun.
Bildat: 1980.
Förvaltare: Falu kommun.
Mer information: Ansvarig förvaltare kan nås via Falu kommuns kontaktcenter, telefon 023-830 00, eller via mejl kontaktcenter@falun.se

Sidan uppdaterad 2020-09-25