Startsida
Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Fakta Breddad rekrytering

Vad vill projektet?

 • Tillsammans med arbetsgrupper inom omvårdnad, kost och städ bidra till attraktivare och mer inkluderande arbetsplatser.
 • Öka möjligheten till integration för nyanlända i Falu kommun.
 • Utveckla en hållbar modell för verksamhetsutveckling och integration. Modellen ska också visas för andra enheter och kommuner i Dalarna.

Hållbar modell

Den modell som utvecklats under projektet.

Hållbar modell

Varför genomförs projektet?

Vi står inför en problematik som är uppmärksammad nationellt och internationellt. Det är brist på arbetskraft nu och i framtiden – speciellt inom omvårdnad, kost och städ. Nyanlända personer står utanför arbetslivet, trots att de vill och kan arbeta. På arbetsplatserna finns brister i arbetsmiljön och höga sjukskrivningar. Brister i verksamheten leder till sämre kvalitet för dem verksamheterna finns till för.

Vad gör vi i projektet?

Projektet bygger på delaktighet. Under tre terminer varvas utvecklingsarbete och utbildning på arbetsplatserna tillsammans med medarbetare och chef.

Utbildningstema är bland annat jämställdhet, olika kulturer och normkritik. Områden vi utvecklar tillsammans är bland annat en gemensam värdegrund, roller, processer, rutiner och organisation. Fokus är på både kultur och struktur. Vi kartlägger nuläge, tittar på önskat läge och tar fram vägen som ska leda till det önskade läget.

Inför praktikperioden förbereder mentorerna och arbetsplatserna mottagande, introduktion och anpassade arbetsuppgifter för praktikanterna.

Projektledningen finns med som stöd under utvecklingsarbetet och praktiken.

Resultat och effekter

Projektet ska genom ett utvecklingsarbete på deltagande enheter nå projektresultat enligt nedan:

 • Attraktivare och mer inkluderande arbetsplatser genom att utvecklings-arbetet är helt/delvis implementerat i deltagande enheter
 • Ökad kompetens avseende integration av nyanlända
 • En modell är utvecklad som bidrar till integration av nyanlända i Falu kommun samt kommunens kompetensförsörjning Efter projektslut finns en vilja i Omvårdnadsförvaltningen och Sektor Service att fortsätta att arbeta utifrån modellen med hållbar verksamhetsutveckling som underlättar nyanländas integration och etablering på arbetsmarknaden
 • Kommuner i Dalarna visar intresse för liknande utvecklingsarbete

På sikt förväntas effekterna bidra till:

 • Falu kommun upplevs som en an de attraktivaste arbetsgivarna
 • Arbetsplatser i kommunen är normbrytande
 • Nyanländas integration och möjlighet att etablera sig på den svenska arbetsmarknaden har underlättats
 • Verksamhet med högre kvalitet, nöjda kunder och ett kontinuerligt utvecklingsarbete
 • Tryggad kompetensförsörjning genom bredare rekryteringsbas
Sidan uppdaterad 2020-06-22