Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Antagande av Fördjupad översiktsplan för delar av landsbygden - FÖP Landsbygd

Kommunfullmäktige återremitterade den fördjupade översiktsplanen för delar av landsbygden 2022-06-16 § 164

Beslutet innebär att fyra områden för nya bostäder i Bjursås ska arbetas in i planförslaget och att planförslaget ska ställas ut igen i sin helhet.

Falu kommun växer, inte bara staden utan också landsbygden. De senaste åren har nästan alla delar av kommunen ökat sitt invånarantal. Med över en tredjedel av kommunens invånare boende på landsbygden är landsbygdens utveckling en viktig pusselbit när Falu kommun fortsätter växa.

Denna fördjupade översiktsplan, FÖP Landsbygd, omfattar stora delar av de mest tätbefolkade landsbygdsområdena. Eftersom olika delar av kommunen har olika förutsättningar redovisar vi vissa områden särskilt så att det är möjligt för många att läsa mer koncentrerat om just sin ort.

Det här händer nu

I juni planeras kommunfullmäktige hantera ärendet om att anta den fördjupade översiktsplanen för delar av landsbygden. På vägen dit ska planförslaget passera kommunstyrelsens utvecklingsutskott och kommunstyrelsen. Den fördjupade översiktsplanen var utsänd för samråd april till juni 2018 och ställdes ut november 2021 till januari 2022. Alla inkomna synpunkter under utställningen har sammanställts och besvarats i ett särskilt utlåtande.

Om du klickar på den här länken öppnas det särskilda utlåtandet. Pdf, 726.8 kB.

Under utställningen gav länsstyrelsen ett granskningsyttrande daterat 2022-01-31.

Om du klickar på den här länken så öppnas länsstyrelsens granskningsyttrande. Pdf, 143.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Bedömningen är att planförslaget har ändrats så att alla länsstyrelsen synpunkter på innehållet har tillgodosetts. Synpunkten om att de riksintressanta områdena behöver planmässigt skydd tillgodoses inte, men anses vara en genomförandefråga.

Du kan läsa mer om processen på sidan som heter Hur arbetet har gått till. Där finns även samrådsredogörelsen som sammanfattar och svarar på alla synpunkter från samrådet.

Om du klickar på den här länken så kommer du till sidan Hur arbetet har gått till.

  • Användningskartan visar planförslaget på karta.
    Du kan klicka på ytorna för att få fram mer information om flera av ytorna. Alla ytor inom planområdet har en angiven användning av marken som kan vara antingen befintlig eller en föreslagen förändring.
  • Under rubriken Områdesrekommendationer hittar du rekommendationer för specifika orter eller områden i kommunen. Områdesrekommendationerna omfattar tätorter med kommunal service och vissa andra områden.
  • Hjälpavsnittet heter Så här läser du planen. Där finns information om syftet med planförslagets olika textavsnitt och en instruktion om hur kartor och utskrifter fungerar.

Planförslagets syfte och innehåll

Den fördjupade översiktsplanen för delar av landsbygden ska redovisa hur de delar av landsbygden som ingår i planområdet ska utvecklas för att de ska fortsätta vara attraktiva att bo och verka i. Vi vill inte bara locka fler att bosätta sig på landsbygden, vi vill att du som redan bor på landsbygden ska kunna fortsätta att vara stolt över den plats där du lever.

Det finns idag en översiktsplan som är gemensam med Borlänge kommun och som täcker hela Falu kommuns yta. Därför omfattar den här fördjupade översiktsplanen bara delar av landsbygden; de delar där vi ser ett behov av att ge en mer detaljerad vägledning kring bebyggelseutvecklingen och hur man ska använda mark och vatten.

För de delar som inte ingår i den här fördjupade översiktsplanen finns det antingen tillräcklig vägledning i översiktsplan FalunBorlänge, i befintlig fördjupad översiktsplan för Sundborn eller så kommer områdena att omfattas av en kommande fördjupad översiktsplan för området runt Runn.

Det här vill vi:

  • Alla delar av Falu kommun ska växa
  • Falu kommuns landsbygd ska göra sina invånare stolta över sin livsmiljö och på ett positivt sätt bidra till bilden av Falun, Falu kommun och Dalarna
  • På landsbygden ska det finnas plats för både jordbruk, boende, rekreation och friluftsliv samt företag och verksamheter
  • Bebyggelseutvecklingen på landsbygden ska stärka befintlig service och infrastruktur
  • Att bo på landsbygden ska förknippas med närhet till naturen och en trygg uppväxtmiljö för barn och unga
Sidan uppdaterad 2022-06-30