Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Två barn som står och tittar på en mobil

Avgifter - kommunala förskolor

Inkomsten styr avgiften

Vi behöver ditt hushålls inkomstuppgifter före skatt för att kunna debitera rätt avgift för barnets placering i kommunal förskola, familjedaghem eller fritidshem enligt reglerna för maxtaxa. Avgiften baseras bara på skattepliktig inkomst.

Läs våra fullständiga regler och villkor:

»Allmänna bestämmelser förskola, familjedaghem och fritidshem Pdf, 4.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Personer som är folkbokförda på samma adress räknas som ett hushåll. Hushållets inkomster ligger till grund för avgiften även om de sammanboende inte har gemensamma barn.

Avgifter för förskola och fritidshem, 2022

Inkomsttaket för 2022 är 52 410 kronor/månad per hushåll före skatt. Avgiften regleras i första hand utifrån hushållets inkomst. Från och med det fjärde barnet i hushållet betalas ingen avgift.

» Vilken barnomsorg erbjuds och vad kostar det? Pdf, 76.8 kB.

När ska inkomstuppgifter lämnas?

Inkomstuppgifter måste lämnas till Barn- och utbildningsförvaltningen:

  • När en placering påbörjas.
  • När det sker en förändring i hushållets gemensamma inkomst.
  • När kommunen begär det.

Oregelbunden inkomst

Vid oregelbunden inkomst rapporterar du inkomsten varje månad till Barn- och utbildningsförvaltningen. När nya uppgifter inkommer, registreras de och börjar gälla vid nästa månadsskifte. Om inkomsten varierar stort månad för månad kan en genomsnittlig uppskattning av inkomsten anges. Årsavstämningen kommer sedan att kontrollera hur stor avvikelsen var i efterhand.

Tolv månaders betalning

Avgiften betalas 12 månader per år oavsett om ditt barn är närvarande på förskolan/familjedaghem eller inte. Om ditt barn blir sjuk under en längre period (över en månad) och inte kan vara på förskolan/familjedaghem kan du ansöka om att få minskad avgift.

Delad faktura

Om ni är två vårdnadshavare som inte bor tillsammans men båda använder förskoleplatsen ska båda betala varsin del och få varsin faktura. Då har var och en av er rätt att använda platsen utifrån behovet i sitt hushåll. Varje vårdnadshavare betalar då 50 procent av den framräknade avgiften. Den sammanlagda avgiften för en plats blir aldrig mer än maxtaxan för förskoleplatsen.

Hur hanteras uppgifterna?

Den senast lämnade inkomstuppgiften gäller tills ny inkommer. Det är vårdnads­havarens skyldighet att kontrollera att rätt avgift debiteras.

Uteblivna uppgifter

Om uppgifter saknas om hushållets inkomst kommer högsta avgift att debiteras tills uppgifterna inkommer.

Serviceformen påverkar avgiften

Falu kommun erbjuder två olika serviceformer inom förskola/familjedaghem. Avgiften för de olika serviceformerna beror bland annat på barnets ålder och hushållets gemensamma inkomst före skatt. Läs mer om våra serviceformer.

Korrigering av serviceform

Om du har missat att lämna in en anmälan om ändring av serviceform och en för hög avgift har tagits ut görs ingen justering. Om du har missat att lämna in en anmälan om ändring av serviceform och en för låg avgift har tagits ut sker efterdebitering av hela mellanskillnaden.

När syskon kommer till familjen

Om ditt barn får ett syskon får ursprunglig avgift behållas under två veckor efter förlossning. Läs mer i Allmänna bestämmelser överst på sidan.

Omsorgsbehov

Du som har ett litet omsorgsbehov kan erbjudas upp till 25 timmar/ vecka på förskola/familjedaghem. Tider sätts i kommunikation med förskolans personal/dagbarnvårdare/rektor. Avgift debiteras utifrån taxan för arbetande/studerande.

Sidan uppdaterad 2021-03-08