Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Två barn som står och tittar på en mobil

Avgifter - kommunala förskolor

Inkomsten styr avgiften

Vi behöver ditt hushålls inkomstuppgifter före skatt för att kunna debitera rätt avgift för barnets placering i kommunal förskola, familjedaghem eller fritidshem enligt reglerna för maxtaxa. Avgiften baseras bara på skattepliktig inkomst.

Läs våra fullständiga regler och villkor:

Tillämpningsföreskrifter för förskola, familjedaghem och fritidshem

Personer som är folkbokförda på samma adress räknas som ett hushåll. Hushållets inkomster ligger till grund för avgiften även om de sammanboende inte har gemensamma barn.

Avgifter för förskola och fritidshem, 2023

Inkomsttaket för 2023 är 54 830 kronor/månad per hushåll före skatt. Avgiften regleras i första hand utifrån hushållets inkomst. Från och med det fjärde barnet i hushållet betalas ingen avgift.

» Vilken barnomsorg erbjuds och vad kostar det? Pdf, 110.8 kB.

När ska inkomstuppgifter lämnas?

Inkomstuppgifter måste lämnas till Barn- och utbildningsförvaltningen:

 • Månaden innan en placering påbörjas.
 • När det sker en förändring i hushållets gemensamma inkomst.
 • När kommunen begär det.

Oregelbunden inkomst

Vid oregelbunden inkomst rapporterar du inkomsten varje månad till Barn- och utbildningsförvaltningen. När nya uppgifter inkommer, registreras de och börjar gälla vid nästa månadsskifte. Om inkomsten varierar stort månad för månad kan en genomsnittlig uppskattning av inkomsten anges.

Tolv månaders betalning

Avgiften betalas 12 månader per år oavsett om ditt barn är närvarande på förskolan/familjedaghem eller inte. Om ditt barn blir sjuk under en längre period (över en månad) och inte kan vara på förskolan/familjedaghem kan du ansöka om att få minskad avgift.

Delad faktura

Om ni är två vårdnadshavare som inte bor tillsammans men båda använder förskoleplatsen ska båda betala varsin del och få varsin faktura. Då har var och en av er rätt att använda platsen utifrån behovet i sitt hushåll. Varje vårdnadshavare betalar då 50 procent av den framräknade avgiften. Den sammanlagda avgiften för en plats blir aldrig mer än maxtaxan för förskoleplatsen. Om en vårdnadshavare säger upp platsen tillfaller hela avgiften och platsen den andra vårdnadshavaren. Läs mer om uppsägning här.

Hur hanteras uppgifterna?

Den senast lämnade inkomstuppgiften gäller tills ny inkommer. Det är vårdnads­havarens skyldighet att kontrollera att rätt avgift debiteras.

Uteblivna uppgifter

Om uppgifter saknas om hushållets inkomst kommer högsta avgift att debiteras tills uppgifterna inkommer.

Serviceformen påverkar avgiften

Falu kommun erbjuder två olika serviceformer inom förskola/familjedaghem. Avgiften för de olika serviceformerna beror bland annat på barnets ålder och hushållets gemensamma inkomst före skatt. Läs mer om våra serviceformer.

Korrigering av serviceform

Om du har missat att lämna in en anmälan om ändring av serviceform och en för hög avgift har tagits ut görs ingen justering. Om du har missat att lämna in en anmälan om ändring av serviceform och en för låg avgift har tagits ut sker efterdebitering av hela mellanskillnaden.

När syskon kommer till familjen

Om ditt barn får ett syskon får ursprunglig avgift behållas under två veckor efter förlossning. Läs mer i Allmänna bestämmelser överst på sidan.

Omsorgsbehov

Du som har ett litet omsorgsbehov kan erbjudas upp till 25 timmar/ vecka på förskola/familjedaghem. Tider sätts i kommunikation med förskolans personal/dagbarnvårdare/rektor. Avgift debiteras utifrån taxan för arbetande/studerande.

Frågor och svar

 • För vilken månad gäller fakturan?

  Fakturan gäller för innevarande månad, det vill säga den faktura du ska betala i januari gäller för januari månad.

 • Min inkomst har förändrats vad behöver jag göra?

  Du behöver lämna en inkomstredovisning via våra e-tjänster. Inkomstredovisningen ska vara registrerad senast månadsskiftet innan den ska börja gälla.
 • Jag har varierande inkomst varje månad (om du t.ex. är vikarie)

  Om du har varierande inkomst varje månad måste du lämna inkomstredovisning före skatt via våra e-tjänster varje gång en förändring sker. Ändringen ska vara registrerad före månadsskiftet då den ska börja gälla.

 • Måste jag dela faktura med barnets andra vårdnadshavare om vi inte bor ihop?

  Ja, så länge ni båda använder platsen.
 • Mitt barn går inte i förskolan/familjedaghem på sommarlovet, behöver jag ändå betala för min plats?

  Ja, om du inte ansökt om allmän förskola.

 • Måste jag betala fakturan, mitt barn har inte har varit på förskolan/fritidshemmet?

  Ja, du betalar för platsen oavsett om barnet använder den eller inte. Om du inte längre behöver platsen måste du säga upp den skriftligt. Uppsägningstiden är en månad från det att uppsägningen har kommit in till oss. Du betalar avgift under hela uppsägningstiden.
 • Vad räknas som avgiftsgrundande inkomst vid beräkning av barnomsorgsavgift?

  Det är den skattepliktiga inkomsten som räknas.Du ska alltid ange hushållets gemensamma inkomst per månad före skatt. Vuxna som lever tillsammans och är folkbokförda på samma adress räknas som ett hushåll, även om den ena parten inte är vårdnadshavare till barnet.Läs våra fullständiga regler och villkor:» Allmänna bestämmelser förskola, familjedaghem och fritidshem Pdf, 4.2 MB, öppnas i nytt fönster.
 • Uppdateras inte min inkomst automatiskt hos er?

  Nej, du måste själv registrera rätt hushållsinkomst hos oss och förnya inkomstuppgiften när hushållets inkomst ändras. Det gör du via e-tjänsten. Registrera inkomst
 • Vad betyder maxtaxa?

  Maxtaxa betyder att det finns en gräns för hur mycket ett hushåll ska betala för barnsomsorgen. Gränsen för maxtaxa utgår från hushållets gemensamma inkomster före skatt, det så kallade inkomsttaket. Aktuellt inkomsttak redovisas här. Om hushållet tjänar mer än inkomsttaket, sätts maxtaxa på barnomsorgen. Maxtaxa sätts också om hushållet inte uppger någon inkomst i e-tjänsten.
 • Varför har jag fått en påminnelse om att ändra inkomst?

  Alla hushåll som har barnomsorg inom Falu kommun, både i kommunala och fristående verksamheter, får nu ett första utskick per SMS och e-post om att kontrollera och vid behov förnya sina inkomstuppgifter.Om inkomstuppgifterna inte är aktuella kommer vi att skicka ut påminnelser i två omgångar med en uppmaning att logga in i e-tjänsten och förnya uppgifterna. Om hushållet trots påminnelserna inte uppdaterat sina inkomstuppgifter, kommer maxtaxa att registreras för hushållet.
Sidan uppdaterad 2022-10-25