Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Om detaljplanering

En detaljplan är ett juridiskt bindande kontrakt mellan kommunen, markägarna och grannarna. Den reglerar mer i detalj hur, vad och var man får bygga och använda mark och vatten.

Detaljplanen är avgränsad till ett bestämt, mindre område exempelvis ett eller flera kvarter i en ort, eller på landsbygden.

Kommunens detaljplaner

Se alla kommunens gällande detaljplaner.

Planbesked och planuppdrag

Om du vill att kommunen ska göra en detaljplan ansöker du om planbesked. Om kommunen själv beslutar att en detaljplan ska göras så startar arbetet med ett planuppdrag.

Läs mer på sidan Planbesked och planuppdrag.

Program

Om det finns principiella frågor, som behöver klaras ut innan det går att ta fram ett planförslag, behandlas dessa i ett program.

Läs mer på sidan Program.

Plansamråd

Syftet med plansamrådet är att samla in synpunkter på planförslaget från alla berörda som har kunskaper om området och åsikter om dess framtida utformning.

Läs mer på sidan Plansamråd.

Granskning

Syftet med granskningen är att visa hur samrådssynpunkterna påverkat planförslaget.

Läs mer på sidan Granskning.

Antagande

Grundregeln är att detaljplaner antas av kommunfullmäktige.

Enklare ärenden eller ärenden där principfrågorna redan avgjorts i annat sammanhang kan antas av kommunstyrelsen eller av miljö- och samhälls­byggnadsnämnden. Detta framgår alltid av handlingarna.

Alla skriftliga synpunkter på planförslaget som ej tillgodosetts under processens gång får ett meddelande om vilken instans som ska anta planen och när. Syftet är att de ska kunna kontakta sina politiker före antagandet och därmed påverka beslutet.

Överklagande

Ett överklagande av ett beslut om att anta, ändra eller upphäva en detaljplan eller områdesbestämmelser ska ha kommit in till kommunen inom tre veckor från den dag då justerat protokoll över beslutet att anta detaljplanen har tillkännagetts. Med tillkännagetts menas att ett meddelande om att beslutet tagits anslagits på kommunens digitala officiella anslagstavla. Överklagandet ska skickas till kommunen, som sedan skickar det till mark- och miljödomstolen, om överklagandet har kommit in i rätt tid.

Överklagandet skickar du till Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, Falu kommun, 791 83 Falun.

Sidan uppdaterad 2023-09-29