Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Cyklist i naturen

15. Natur-, kulturmiljö- och landskapsvärden

FalunBorlänge har unika natur- och kulturmiljöer som är en tillgång för invånarna och bidrar till kommunernas attraktionskraft. Många av dem är av riksintresse. Bergen, de stora skogarna och vidsträckta myrarna i norr balanseras av slätten med sitt odlingslandskap i söder. Det finns gott om vatten, från små tjärnar, bäckar och skogssjöar till större vattendrag och sjöar som Dalälven och Runn. Den mer än tusenåriga gruvdriften vid Falu gruva präglar delar av landskapet och såväl gruvan som staden Falun och bergsmansbygden är världsarv. Kring södra delen av Runn och Dalälven finns odlingsbygder som kan ha varit brukade redan på järnåldern.

Natur-, kultur- och landskapsvärdena är en stor tillgång för Falu- och Borlängeborna och en värdefull resurs för FalunBorlänges utveckling. FalunBorlänge ska ha en framsynt planering, förvaltning och utveckling av dessa värden.

Se även kap 3, Bebyggelseutveckling och mark- och vattenanvändning

Planeringsinriktning och rekommendationer

 • Natur-, kultur- och landskapsvärdena ska bevakas och tas hänsyn till vid fysiskplanering och prövning av dispenser, lov och tillstånd
 • Landskapsperspektivet ska vara en utgångspunkt vid fysisk planering och prövning av dispenser, lov och tillstånd
 • Den tätortsnära naturen och naturområden som är viktiga för rekreation och friluftsliv bör bevaras och utvecklas Särskilt värdefulla naturmiljöer och hotade arter ska långsiktigt bevaras
 • I områden av riksintresse för naturvård som inte är skyddade genom reservatsbildning och som innehåller skogsmark bör samråd ske mellan berörd kommun och skogsstyrelsen inför slutavverkning
 • De riksintressanta naturmiljövärdena ska beaktas i fysisk planering och prövning av dispenser, lov och tillstånd och inga åtgärder som påtagligt kan skada värdena ska tillåtas
 • De riksintressanta kulturmiljövärdena ska beaktas i fysisk planering och prövning av lov och tillstånd och inga åtgärder som påtagligt kan skada värdena ska tillåtas. De ska vid behov ges formellt skydd med utgångspunkt från aktuella värdebeskrivningar
 • Världsarvet Falu gruvas kvalitéer ska tas till vara i samhällsplaneringen
 • De utpekade värdefulla sand- och grusförekomsterna ska skyddas från åtgärder som kan påverka deras geologiska, natur- eller kulturvärden negativt.

Hänvisningar

 • Naturvårdsprogram för Falu kommun, 2010-06-10
 • Miljöprogram för Borlänge, 2008
 • Husen berättar – bevarandeplan för Falu innerstad, 2012
 • Falubygden berättar, 1998-09-10
 • Kulturmiljöprogram Borlänge kommun 2002
 • Strategi för formellt skydd av skog i Dalarnas län, rapport 2006:02
 • Landskapskonventionen, www.raa.se Länk till annan webbplats.
 • Remissversion av Regional materialförsörjningsplan för Dalarnas län, länsstyrelsen 2012-01-23
Sidan uppdaterad 2019-08-16