Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Flera personer som cyklar

9. Hållbara kommunikationer

Hållbara kommunikationer ska föra FalunBorlänge framåt och bidra till en attraktiv livsmiljö att bo och verka i, både i städerna och i städernas omland. Transportsystemet inom och till/från FalunBorlänge ska planeras och utformas på ett sådant sätt att det underlättar vardagen för människor och företag, och så att det är möjligt att erbjuda miljöanpassade och effektiva resor och transporter.

Dubbelspår för järnväg mellan Falun och Borlänge är viktigt för hela Dalarna och behövs för att få kortare restider till Stockholm/Arlanda och för att öka kapaciteten för gods- och persontrafiken. Det är ytterst angeläget att Trafikverket tar med och prioriterar dubbelspåret i den nationella transportplanen.

En ökad gång- och cykeltrafik och ett ökat resande med kollektivtrafik är en viktig del av ett tillgängligt och långsiktigt hållbart transportsystem. Människors dagliga resor mellan städerna bör i första hand ske kollektivt. FalunBorlänge arbetar för att det kollektiva resandet ska vara det självklara valet. Kollektivtrafiken ska bidra till en regionförstoring med ökat arbetsmarknadsutbud och en högre ekonomiskt tillväxt.

Bild 9.1 Övergripande väg- och järnvägsnät i FalunBorlänge samt Dala Airport

Bild 9.1 Övergripande väg- och järnvägsnät i FalunBorlänge samt Dala Airport

För att minimera transporternas klimatpåverkan ska en grundläggande utgångspunkt i FalunBorlänges samhällsplanering vara att bilresorna ska minska och att gående och cyklister ska ges goda och säkra förutsättningar i hela kommunerna. Transportsystemet ska utformas så att det blir effektivt att gå och cykla och att resa med kollektivtrafiken. Utvecklingen av ett hållbart transportsystem ska prioriteras i samhällsplaneringen, och i den fysiska planeringen ska markytor föras över från biltrafiken till förmån för gående, cyklister och kollektivtrafik. Att överföra bilresor till gående eller cykel ger även stora hälsovinster. Synsättet att det ska vara lätt att göra rätt och att hela resan eller transporten ska fungera ska vara centralt i all samhällsplanering.

Trafikplaneringen i FalunBorlänge ska utgå från Trafikverkets åtgärdsvalsprocess där den så kallade fyrstegsprincipen ska vara utgångspunkt:

 • tänk om – påverka behovet av transporter och resor och valet av transporter
 • optimera – ett mer effektivt nyttjande av befintlig infrastruktur
 • bygg om – begränsade ombyggnationer
 • bygg nytt – nyinvestering eller större ombyggnadsåtgärder

FalunBorlänge ska vara en drivande aktör och gå före för att öka det hållbara resandet så väl inom kommunerna som inom regionen.

Se även kap 3, Bebyggelseutveckling och mark- och vattenanvändning.

Planeringsinriktning och rekommendationer

 • För ökad kapacitet för gods- och persontrafik i regionen ska dubbelspår Falun-Borlänge i ny sträckning enligt järnvägsutredning 2007 införas i ny Nationell transportplan. Möjlig etapplösning är dubbelspår ut från respektive stationsbangård
 • Transportsystemet ska utformas så att det blir effektivt att gå och cykla och att resa med kollektivtrafiken
 • Utvecklingen av ett hållbart transportsystem ska prioriteras i samhällsplaneringen, och i den fysiska planeringen ska markytor föras över från biltrafiken till förmån för gående, cyklister och kollektivtrafik
 • Biltransporter i tätorternas centrum ska ske på gående och cyklisters villkor
 • Kommunerna ska ha en aktiv roll i utvecklingen av kollektivtrafiken och satsa långsiktig på kollektivtrafikhuvudstråk och goda kollektivtrafiklösningar
 • Viktiga gång- och cykelvägsstråk ska anslutas till bytespunkter för kollektivtrafiken
 • Dala Airports utveckling, framtida funktion och betydelsen för FalunBorlänge ska säkerställas
 • En flyghinderanmälan ska alltid göras till Försvarsmakten minst fyra veckor innan arbete påbörjas med att uppföra en byggnad eller anläggning, om objektet är högre än 20 m utanför tätort och högre än 45 m inom sammanhållen bebyggelse
 • Framtida planering får inte förhindra möjligheterna att bygga dubbelspår på Dalabanan och Bergslagsbanan och järnvägsreservatet. Detta måste uppmärksammas i framtida fysisk planering och prövning av lov och tillstånd som ligger i närheten av järnvägen
 • Framtida planering får inte förhindra möjligheterna att utveckla rangerbangården, och dess utvecklingsbehov måste uppmärksammas i framtida fysisk planering och prövning av lov och tillstånd
 • FalunBorlänge ska ta fram en gemensam parkeringsstrategi med syfte att vara ett effektivt styrmedel för en ökad gång-, cykel- och kollektivtrafik
 • Riksintressen för kommunikationer ska tillgodoses i den fortsatta planeringen och andra beslut, och åtgärder som kan påverka riksintresset negativt ska inte tillåtas
 • FalunBorlänge ska ha en aktiv dialog och samverkan om bredbandsfrågor

Hänvisningar

 • Trafikstrategi för Falu kommun, 2012
 • Energi- och klimatprogram för Falu kommun, 2012
 • Klimatsmart Borlänge, Energi- och klimatstrategi för Borlänge, 2010
 • Cykelplan för Falu kommun, 2014
 • På två hjul – cykelplan för Borlänge kommun 2009
 • Bredbandsstrategi för Falu kommun, 2013
 • Länsplan för regional transportinfrastruktur för Dalarna 2010-2021, 2010
 • Regional systemanalys Dalarna, 2008
 • Järnvägsutredning Bergslagsbanan, delen Falun Borlänge, F 07-2018/SA20, 2007
 • Förstudie Bergslagsbanan, Falun – Borlänge, slutrapport TRV2010/28060, 2012
Sidan uppdaterad 2020-08-05