Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Två personer som åker båt

11. Strandskydd och LIS-områden

Strandskyddet ska långsiktigt trygga att medborgarna har tillgång till strandområden genom allemansrätten. Det ska också bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet. Strandskyddet regleras i första hand i miljöbalken men finns också med i andra lagar. Det generella strandskyddet är 100 meter men kan utvidgas upp till 300 meter. I vissa fall kan det upphävas och i andra fall går det att söka dispens från förbuden i det. Ett av dispensskälen är landsbygdsutveckling i strandnära läge, s.k. LIS-område, som kan redovisas i en kommuntäckande översiktsplan.

Se även kap 3, Bebyggelseutveckling och mark- och vattenanvändning

Planeringsinriktning och rekommendationer

 • Länsstyrelsen föreslås besluta om utvidgat strandskydd till 300 meter för öar i Runn och Logärden (Falu kommun)
 • Länsstyrelsen föreslås besluta om utvidgat strandskydd till 300 meter på Granö i Runn (Borlänge kommun)
 • Länsstyrelsen föreslås besluta om utvidgat strandskydd till 200 meter för Holmsjöarna och Kårtyllasjöarna, Milsbosjöarna, Dalsjön, Gimmen och Vittsjön (Borlänge kommun)
 • Länsstyrelsen föreslås inte besluta om utvidgat strandskydd för Storsjön (Falu kommun) och Hyttsjön (Leksand och Falu kommuner)
 • När detaljplaner/områdesbestämmelser upprättas för bebyggelse som berör strandskyddat område ska strandskyddet upphävas med hänvisning till tillämpligt/liga särskilda skäl
 • Krav på inventeringar av naturmiljön och/eller den allemansrättsliga tillgängligheten kan ställas vid prövning av dispenser eller upphävande av strandskydd
 • Vid dispenser och upphävande av strandskydd ska det finnas så kallad fri passage vid stranden, förutsatt att det inte är omöjligt med hänvisning till de planerade byggnaderna eller åtgärdernas funktion
 • I fördjupade översiktsplaner kan en djupare analys av förutsättningarna för landsbygdsutveckling och förutsättningar för att bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet göras, och LIS-områden kan i begränsad omfattning läggas till, utökas eller tas bort
 • Redovisning av hur en planerad åtgärd bidrar till långsiktigt ökad ekonomisk aktivitet på orten eller i bygden kan krävas vid prövning av enskilda dispenser eller upphävande av strandskyddet med hänvisning till det särskilda skälet ”LIS-område”

Hänvisningar

 • ”Strandskydd – en vägledning för planering och prövning”, 2009:4 (utgåva 2)
 • ”Utvidgat strandskydd, En vägledning till underlag och beslut”, 2010:04
Sidan uppdaterad 2021-08-09