Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

VInterbild över Vattenkraftverket vid Masugn med stilla vatten och frostbeklädda träd runt om

14. Energi och klimatpåverkan

Hur klimat- och energifrågan hanteras är en av vår tids viktigaste ödesfrågor. Det handlar om klimatpåverkan och växthuseffekt, men också om sinande oljetillgångar och global tillgång till och fördelning av resurser och välstånd. Klimathotet ställer oss inför utmaningar som kräver särskilda insatser och engagemang från såväl individer som myndigheter, organisationer, nationer och internationella samarbetsorgan.

Det behövs en tydlig strategi och vilja att ta obekväma beslut för beslutsfattare på alla nivåer för att vi ska kunna minska den påverkan på klimatet som vårt levnadssätt idag innebär. I översiktsplanen behandlas klimat- och energifrågan genom en planering för tätare städer med minskad biltrafik, bra kollektivtrafik och gena cykelvägar där tekniska försörjningssystem kan nyttjas effektivt. Nödvändigheten av att minska transporternas miljöpåverkan är en särskilt viktig fråga i översiktsplanen.

Se även kap 2, Strategier för hållbar samhällsplanering
Se även kap 3, Bebyggelseutveckling och mark- och vattenanvändning
Se även kap 9, Hållbara kommunikationer
Se även kap 13, Klimatanpassning, miljöhänsyn och risker

Planeringsinriktning och rekommendationer

  • All planering ska utgå från nödvändigheten att minska påverkan på klimatet och att använda energi effektivt
  • Den fysiska planeringen ska ta hänsyn till och stödja behovet av mark för produktion för och distribution av förnyelsebar energi
  • Bullerforsens kraftstation, Forshuvuds kraftstation och Borgärdets kraftstation är av riksintresse för energiproduktion. Inga åtgärder får vidtas som kan påverka kraftstationernas produktionsförmåga
  • Vid ny etablering och förändringar av anläggningar för förnybar energi och ledningsdragningar ska hänsyn tas till natur-, kultur- och landskapsvärden, rekreation och turism

Hänvisningar

  • Klimatsmart Borlänge, Energi- och klimatstrategi för Borlänge, 2010
  • Energi- och klimatprogram för Falu kommun, 2012
  • Lokalt miljöprogram för Falu kommun, 2007
  • Miljöprogram Borlänge, 2008
  • Trafikstrategi för Falu kommun, 2012
  • Energi- och klimatstrategi för Dalarna, Länsstyrelsens, rapport 2012:20
Sidan uppdaterad 2019-03-28