Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

En person ligger och solar vid en sjö

7. Fritid

FalunBorlänge med sitt rika musik- och kulturliv, unika natur- och kulturmiljöer och idrotts- och friluftsanläggningar av högsta klass ska attrahera både besökare och glädja och inspirera Falu- och Borlängeborna.

En rik fritid och många möjligheter till fysisk aktivitet är viktigt för hälsan. På fritiden ska det finnas många möjligheter till spontana möten mellan människor från olika kulturer och ursprung och olika åldrar. Fritiden är också en tid för återhämtning, kreativitet och socialt umgänge. Alla ska ha tillgänglighet till anläggningar och områden för fritidsaktiviteter.

Utvecklingen av friluftslivet på och kring Runn är en strategiskt viktig fråga för FalunBorlänge. Genom att skapa fler och bättre rekreationsmöjligheter och utveckla besöksnäringen kan FalunBorlänge bli ännu attraktivare som boendemiljö och locka nya invånare till regionen.

Den tätortsnära naturen bör i första hand användas för rekreation. Det ska finnas grönområden, parker, odlingsområden och gröna stråk av god kvalitet. Utemiljön i bostadsområden, skolor och förskolor är särskilt viktig, och skolor och förskolor ska ha nära till tätortsnära skog. I städernas centrum ska det finnas gott om mötesplatser både ute och inne. Ett brett utbud av kulturaktiviteter ska berika fritiden.

Ett aktivt engagemang mellan kommunerna och tillsammans med föreningslivet ger goda förutsättningar för ett brett och kvalitetsmässigt starkt utbud av kultur- och fritidsaktiviteter.

Se även kap 3, Bebyggelseutveckling och mark- och vattenanvändning.

Planeringsinriktning och rekommendationer

  • En gemensam fördjupad översiktsplan för Runn ska tas fram för att hantera möjligheter och konflikter mellan friluftslivets utveckling, bebyggelseutveckling samt behovet av skydd för natur- och kulturvärden.
  • En utvecklingsplan för Runn ska tas fram av Falu och Borlänge kommuner, Visit Södra Dalarna, berörda företag och föreningar.
  • Sjön Runn och del av Dalälven ska ses som en strategisk resurs i utvecklingen av FalunBorlänge.
  • Rekreation och friluftsliv ska vara prioriterad markanvändning vid Runns stränder.
  • Samarbetet kring förvaltning och skötsel av de kommunägda mark- och vattenområdena i och kring Runn ska utvecklas.
  • Runns sjölandskap, Lugnet, Stångtjärn, Övre Gruvrisberget, Sörskog, Gyllbergen, Tjärnaberget, Hönsarvsberget/Bergebo och Mellsta är viktiga rekreationsområden vars värden ska tas till vara och utvecklas.
  • En strategi för synen på rekreation och friluftsliv utifrån gemensamma utgångspunkter tas fram av kommunerna.
  • En översyn av städernas grönstrukturplaner utifrån gemensamma utgångspunkter tas fram av kommunerna.
  • Städernas centrum ska planeras för att stimulera möten och för att ge plats för olika kulturupplevelser.
  • Kommunerna ska samarbeta om lokalisering av anläggningar för kultur och friluftsliv så att FalunBorlänge tillsammans kan erbjuda ett brett och kvalitetsmässigt starkt utbud.
Sidan uppdaterad 2020-08-05