Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Ett handslag

Konsekvenser och genomförande

Den gemensamma översiktsplanen är kommunernas viktigaste strategiska dokument för den fysiska planeringen, och den utgår från att kommunerna ska fortsätta samarbetet för att hela länet ska utvecklas. En del av genomförandet handlar om att ta fram fördjupade översiktsplaner och andra strategiska dokument utifrån gemensamma utgångspunkter.

En översiktsplan ska, enligt plan- och bygglagen, redovisa hur kommunerna tar hänsyn till de olika nationella och regionala mål, planer och program som är av betydelse för en hållbar utveckling. Översiktsplanen ska också redovisa hur allmänna intressen (enligt plan- och bygglagen) och riksintressen och miljökvalitetsnormer (enligt miljöbalken) tillgodoses. Frågor som är viktiga för grannkommuner till FalunBorlänge eller som påverkar grannkommunerna ska redovisas i översiktsplanen. De konsekvenser som översiktsplanen medför ska också beskrivas.

Länsstyrelsen ska lämna ett granskningsyttrande där staten redovisar sin syn på hur kommunerna uppfyllt plan- och bygglagens krav.

Sidan uppdaterad 2020-08-05