Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Förord

FalunBorlänge är tillsammans starkare och bättre rustade att möta framtiden, än var för sig. Tillsammans tillhör vi de större kommunerna och stadsregionerna i Sverige, vilket ger goda möjligheter till att attrahera människor och investerare som kan utveckla regionen och länet. FalunBorlänge är och ska vara en motor för att utveckla hela länet i samverkan med andra kommuner, som det uttrycks i Dalastrategin.

För att lyckas med det krävs att vi uppfattas och uppfattar oss själva som en tvåkärnig region, att vi är FalunBorlänge. Samskrivningen visar den gemensamma identiteten.

Att göra en översiktsplan är att tänka efter i god tid före och att se till helhet och sammanhang, snarare än till enskildheter. Det är också att skapa beredskap för det oväntade. När vi nu gör en översiktsplan tillsammans för andra gången så är det också ett steg till manifestera denna samverkan i viljan till gemensam utveckling i ett långsiktigt perspektiv. Vi vill att den ska innehålla en omställning till ett ekologiskt, socialt, kulturellt och ekonomiskt hållbart samhälle. Översiktsplanen kan inte i detalj berätta hur, men peka ut riktningar. Att genomföra det kräver att alla goda krafter drar åt samma håll och i rätt riktning. Det kan t ex vara att invånarna lätt kan förflytta sig effektivt. Om utvecklingen ska fortsätta på ett långsiktigt hållbart och klimatsmart sätt behöver en stor del av förflyttningarna kunna ske till fots, med cykel och kollektivtrafik.

Översiktsplanen är en av kommunernas viktigaste strategiska dokument och det viktigaste för den fysiska planeringen och hur vi ska använda mark- och vattenområden. Här sammanvägs och avvägs olika intressen som redovisas i kommunernas underlag i form av övergripande strategidokument och sektorsplaner och - program. Översiktsplanens inriktning innebär i vissa fall att sektorsplaner behöver revideras.

En gemensam översiktsplan är, menar vi, inte en engångsföreteelse utan innebär en ansvarsfull handling som vi är tydliga med ska vara den önskade inriktningen för framtiden. Översiktsplaneringen ska vara ”rullande”, kontinuerlig, med årliga avstämningar mellan kommunerna för att hålla planen och dess innehåll aktuell. Det är nödvändigt att kommunerna samarbetar kring olika strategier, program och planer.

Planen har väckt stort intresse och det är glädjande att så många ser positivt på vårt samarbete. Den entusiasm och omfattande samarbete som har präglat arbetet med planen, både hos politiker och hos tjänstemän, vill vi ta med oss i det fortsatta arbetet. Många välbesökta samrådsmöten och initiativ bland kommuninvånarna har gett en delaktighet i planeringen som är ovanlig. Om vi tar detta intresse för FalunBorlänge med oss i de fördjupningar av översiktsplanen som ligger framför oss, så ser vi framtiden an med tillförsikt!

Bild på Jan Bohman och Jonny Gahnshag

Jan Bohman (till vänster) och Jonny Gahnshag (till höger)

Siganturer från Kommunstyrselsens ordförande i Falun och Borlänge kommuner, Jonny Gahnshag och Jan Bohman
Sidan uppdaterad 2019-03-28