Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Folk på stan, två personer är utklädda till bananer

13. Klimatanpassning, miljöhänsyn och risker

FalunBorlänge ska vara säkert och tryggt att bo och vistas i. Den fysiska planeringen ska utgå från att människor inte utsätts för risker när det gäller hälsa, säkerhet och olyckor i den bebyggda miljön.

Förändringar i klimatet med temperaturhöjning till följd av utsläpp av klimatgaser är ett faktum. Översvämningar i sjöar och vattendrag, översvämmande dagvattensystem och ökad risk för erosion är troliga effekter av ett ändrat klimat i Dalarna som påverkar FalunBorlänge. Den fysiska planeringen behöver anpassas för att både människor och bebyggelse inte ska komma till skada på grund av det förändrade klimatet.

När städerna förtätas kan luftföroreningar, buller och vibrationer ge upphov till störningar. Förorenade områden och miljöstörande verksamheter, transport av farligt gods och strålning är andra källor till störningar som måste beaktas i den fysiska planeringen.

Se även kap 3, Bebyggelseutveckling och mark- och vattenanvändning

Planeringsinriktning och rekommendationer

 • Vid lokalisering av ny bebyggelse och viktiga samhällsfunktioner ska följande principer generellt tillämpas:

  - I markområden med stor sannolikhet för översvämning, det vill säga områden som hotas av 100-årsflöde, bör ingen bebyggelse tillkomma förutom enkla byggnader som garage, uthus och enklare verksamheter utan miljöpåverkan.

  - I markområden med viss sannolikhet för översvämning, det vill säga områden som kan hotas av högsta beräknade flöde, får en riskbedömning göras i varje enskilt fall av lämpligheten av en lokalisering av till exempel bostäder, arbetsplatser och viss offentlig verksamhet. Riskbedömningen görs utifrån samhällsnytta, risk för människors hälsa och säkerhet och ekonomisk skada. Den kan göras i samband med fördjupad översiktsplanering, detaljplanering eller förhandsbesked/bygglov.

  - Riskobjekt och viktiga samhällsfunktioner, som till exempel offentliga byggnader som behövs i krissituationer, sjukhus, vårdinrättningar och liknande boenden, järnvägar, stora vägar och vägar som är viktiga evakueringsvägar, VA/avfallsanläggningar, el-/teleanläggningar samt industrier med stor miljöpåverkan bör lokaliseras till markområden med låg sannolikhet för översvämning, det vill säga områden som varken hotas av 100-årsflöde eller högsta beräknade flöde eller av översvämning orsakad av häftiga regn där dagvattensystemet har otillräcklig kapacitet.
 • För ny bebyggelse vid Runn och Dalälvens vattensystem (område enligt bild 13.2) ska följande gälla:

  - Enstaka enbostadshus som grundläggs med platta på mark ska ha en lägsta golvnivå/färdigt golv som relaterar till 200-årsflödet, vilket innebär +111,3 (RH 2000).

  - Vid bygglovsprövning för annan bebyggelse än enstaka enbostadshus eller vid planläggning genom detaljplan för bebyggelse ska en lägsta golvnivå/färdigt golv som relaterar till högsta beräknade flöde tillämpas, vilket innebär + 112,7 (RH 2000). Genom en riskanalys i detaljplan kan en lägre höjd motiveras, dock inte lägre än +111,3 (RH 2000)

  - Vid bygglovsprövning för ny bebyggelse inom områden med gällande detaljplaner som hotas av översvämning under nivån + 112,7 (RH 2000) ska alltid riskanalys göras.
 • Nödvändiga ytor för att hantera stora mängder dagvatten vid översvämningar vid häftiga regn bör successivt säkerställas i bebyggda områden
 • I riskområden för ras, skred och erosion bör geotekniska utredningar göras vid fysisk planering och prövning av lov och tillstånd
 • Luftkvalitén ska förbättras genom en planering som främjar gång-, cykel- och kollektivtrafik
 • Hänsyn ska tas till störningar från buller och vibrationer i fysisk planering och prövning av lov och tillstånd
 • Hänsyn ska tas till förekomst av förorenade områden i fysisk planering och prövning av lov och tillstånd
 • För att minska störningarna från miljöstörande verksamheter ska tillräckliga skyddsavstånd eller andra lämpliga åtgärder tillämpas vid fysisk planering och prövning av lov och tillstånd
 • Vid planering av ny bebyggelse eller förändrad markanvändning i lägen som kan vara utsatta för risker från farligt gods ska Länsstyrelsens vägledning för planläggning intill transportleder för farligt gods (Länsstyrelsens PM 2012:11) tillämpas
 • Bostäder, skolor, förskolor och andra lokaler där barn stadigvarande vistas ska lokaliseras så att magnetfält från kraftledningar och transformatorstationer är mindre än 0,4 mikrotesla. Om avståndet mellan kraftledningar eller transformatorstationer och bostäder, skola och förskola understiger 200 meter ska den elektromagnetiska fältstyrkan kartläggas och bedömas utifrån aktuell kunskap
 • Vid planläggning närmare än 200 meter från en stamnätsledning bör samråd hållas med Svenska Kraftnät

Hänvisningar

 • Regional risk- och sårbarhetsanalys för Dalarnas län 2011, Länsstyrelsens rapport 2011:30
 • Klimatanpassningsportalen, www.smhi.se
 • Klimatanpassningsstrategi 2020, Länsstyrelsens rapport 2011:05
 • Översvämningsrisker i fysisk planering, Länsstyrelserna i Mellansverige 2006
 • Miljökvalitetsnormer och luftkvaliteten i Dalarna 2011, Dalarnas luftvårdsförbund
 • Länsstyrelsens Ebh-stöd om förorenad mark
 • Vägledning för planläggning intill transportleder för farligt gods, Länsstyrelsens PM 2012:11
 • Elektromagnetiska fält, Socialstyrelsens meddelandeblad 2005
 • Magnetfält och hälsorisker, Strålsäkerhetsmyndigheten, Boverket m flera statliga verk 2009
Sidan uppdaterad 2020-08-05