Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Molnsky i blå ton med ljusfenomen igenom

2. Strategier för hållbar samhällsplanering

Klimatförändringarna är den nu helt avgörande miljöfrågan och en mycket stor utmaning för ledare nationellt och globalt. Nyckeln till framgång i genomförande av beslutade åtgärder ligger dock lokalt, hos lokala ledare, företagare och enskilda kommuninvånare. Förlorad biologisk mångfald och effekterna av kemiska ämnen är andra viktiga miljöfrågor. FalunBorlänge är aktiva i omställningen till ett hållbart samhälle och vågar gå före.

Samhällsplaneringen har en viktig roll för ett hållbart samhällsbyggande som tillgodoser människors behov av en god livsmiljö, där det är lätt för kommuninvånare att göra rätt. En medveten och väl planerad förtätning av städerna och en fast struktur i busslinjenätet till bland annat serviceorter i omlandet ska genomföras. Städernas utbyggnad ska företrädesvis ske i riktning mot varandra. Runn med öar och stränder är ett tätortsnära rekreationsområde med stora utvecklingsmöjligheter för besöksnäringen. Gång- och cykeltrafik samt kollektivtrafik ska prioriteras.

Samlade strategier för mark- och vattenanvändning:

 • Städerna ska förtätas, i första hand stadskärnorna och kring resecentrum
 • Utbyggnad av städerna med helt nya planerade bebyggelseområden ska ske i riktning mot varandra, väster om Runn och nära bra och effektiva kollektivtrafikhuvudstråk
 • Planberedskap ska finnas för ca 500 nya bostäder i småhus och flerfamiljshus per år
 • Kollektivtrafiken ska utvecklas och gång- och cykeltrafik ska prioriteras
 • De mindre tätorterna i stadsregionens omland ska bindas samman med stadsregionen med fasta kollektivtrafikhuvudstråk
 • Samhällsinsatser som stärker förutsättningar för boende och verksamheter i städernas omland prioriteras till serviceorterna Bjursås, Grycksbo, Enviken (Rönndalen), Svärdsjö (Borgärdet), Vika kyrkby, Sundborn, Ornäs, Torsång och Halvarsgårdarna/Sellnäs
 • Förtätning av bebyggelsen utanför städerna ska prioriteras till de mindre tätorterna och till lägen utmed de fasta kollektivtrafikhuvudstråken
 • Spridd bebyggelse, det vill säga enstaka hus eller mindre husgrupper utanför detaljplanerat område eller utanför sammanhållen bebyggelse, ska undvikas
 • Rekreation och friluftsliv ska vara prioriterad markanvändning vid Runns stränder
 • Jordbruks- och skogsbruksmarkens produktionsförmåga ska behållas för framtiden
 • Inom skogs- och odlingslandskapet ska också rekreation/friluftsliv, natur- och kulturmiljövärden, biologisk mångfald, jakt, etablering av vindkraftsanläggningar, master, täktverksamhet och olika satsningar för turism och rekreation kunna utvecklas
Sidan uppdaterad 2019-03-28