Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Tre personer som undervisas i kemi

8. Utbildning

Högre utbildning är en motor för regional tillväxt och Högskolan Dalarnas forsknings- och utvecklingspotential ska nyttjas till fullo. Hög kvalitet i för-, grund- och gymnasieskola behövs, bland annat för att göra det lättare att gå vidare till högskolestudier. Fler gymnasister i Dalarna behöver fortsätta till högskolestudier, inte minst till sådana som är relevanta för samhälls- och näringslivsutvecklingen i FalunBorlänge. En aktiv högskola bidrar till en kreativ miljö och ett dynamiskt FalunBorlänge där idéer föds och utvecklas i nära samverkan med näringsliv, offentlig sektor och medborgare.

Hög kvalitet i för-, grund- och gymnasieskolor bidrar till att nya invånare flyttar till FalunBorlänge. Utbildning är också en viktig faktor för den sociala hållbarheten och för en god hälsa.

Se även kap 3, Bebyggelseutveckling och mark- och vattenanvändning.

Planeringsinriktning och rekommendationer

  • Det är angeläget att högskolan nischar sina utbildningar och sin forskning för att möta det regionala näringslivets behov och för att bidra till det övriga samhällets kompetensförsörjning.
  • Det är angeläget att högskolan har en hög grad av fysisk närvaro i FalunBorlänge.
  • Det ska finnas god regional kollektivtrafik till högskola och gymnasieskolor och god tillgång till boende för studenter.
  • Lokalisering av nya förskolor och grundskolor ska göras så att det finns tillgång till utemiljöer och naturområden, så att det finns gena och säkra gång- och cykelvägar och god kollektivtrafik, och med ett integrationsperspektiv.
  • Barn och unga ska vara delaktiga när förskolor och skolor ska planeras eller byggas om.
  • Falun och Borlänge ska utveckla samarbetet om grundskole- och gymnasieutbildning och gemensamt marknadsföra FalunBorlänge som utbildningsort.
Sidan uppdaterad 2021-08-09