Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Glad tjej som ler in i kameran

 3. Bebyggelseutveckling och mark- och vattenanvändning

Översiktsplan FalunBorlänge redovisar kommunernas syn på grunddragen i hur mark- och vattenområden ska användas och hur bebyggelsen ska utvecklas. Redovisningen omfattar hela kommunerna och visar dels områden med fortsatt användning på det sätt som sker idag och dels de förändringar i markanvändningen som avses ske under de kommande 20 åren.

I övriga kapitel i översiktsplanen redovisas de planeringsinriktningar och rekommendationer som är kopplade till de olika användningsanspråken.

Planeringsinriktning och rekommendationer:

  • Fördjupade översiktsplaner ska upprättas för Falu och Borlänge tätorter (städerna)
  • Gemensam fördjupad översiktsplan ska upprättas för Runn
  • Om det finns motsatsförhållanden mellan Översiktsplan FalunBorlänge och ställningstaganden i äldre fördjupade översiktsplaner gäller Översiktsplan FalunBorlänge
  • Byggande på brukningsvärd jordbruksmark ska inte ske annat än om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk
  • Stor restriktivitet ska alltid gälla vid fysisk planering och prövning av dispenser, lov och tillstånd som berör grusåsar med viktiga grundvattentillgångar eller områden där VA-frågorna inte kan ges en långsiktigt hållbar lösning
  • Tillkommande bebyggelse ska alltid bedömas med hänsyn till störningar, risker, natur- och kulturmiljövärden, landskapsbild, rekreation, möjligheten att ordna vatten och avlopp samt annan hänsyn som behöver tas
  • Nya planerade bostads- och arbetsplatsområden ska alltid anslutas till allmänt VA, placeras och utformas vackert och väl utifrån ekologiska principer och inpassas i stads- och landskapsbilden.
  • Den lokala bebyggelse- och byggnadshistorien, dess utseende och struktur är viktig att värna och bör särskilt uppmärksammas vid byggande inom världsarvet.
Sidan uppdaterad 2021-08-09