Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Vindpropeller i Tavelberget mot en blå himmel

12. Vindkraft

Sveriges energipolitik syftar till att underlätta omställningen till ett ekologiskt uthålligt samhälle genom att effektivisera elanvändningen, underlätta övergången till förnybara energislag och se till att den elproduktionsteknik som används är miljömässigt acceptabel. Vindkraft är en förnyelsebar energikälla som har liten påverkan på växthuseffekten. År 2009 antogs en nationell planeringsram för vindkraft på 30 TWh, varav 20 TWh på land och 10 TWh till havs. Ramen anger det nationella anspråk som vindintresset har på tillgång till mark- och vattenområden.

I Dalarnas energi- och klimatstrategi är ett av målen att utvinningen av förnybar energi i länet ska dubbleras till 2050. Den förnybara elproduktionen består av vattenkraft, vindkraft och el från biobränslebaserade kraftvärmeverk. År 2050 bedöms det som rimligt att vindkraft kan producera ca 3 000 GWh i Dalarna, vilket motsvarar 500-600 vindkraftverk.

I Faluns nordöstra delar är vindförutsättningarna mycket goda för utvinning av vindkraftsel, i Borlänge är de inte lika goda. Vindkraftsutbyggnad med tillhörande väg- och ledningsdragning kan ge oönskade effekter genom påverkan på landskapsbilden, natur-, kulturmiljö- och friluftslivsvärden, samt lokal påverkan genom ljud och skuggor. Det finns olika storlek på vindkraftverk, med olika påverkan och olika krav på hanteringen vid etablering.

Se även kap 3, Bebyggelseutveckling och mark- och vattenanvändning

Planeringsinriktning och rekommendationer

 • Inom intresseområden för vindbruk ska vindkraftsetablering ges företräde före annan markanvändning. Exploateringsföretag och tillkommande bebyggelse som kan utgöra ett hinder för framtida vindkraftsutbyggnad ska undvikas
 • Utanför intresseområden kommer annan markanvändning att ha företräde vid prövning av medelstora och stora vindkraftsanläggningar
 • Medelstora och stora vindkraftsanläggningar ska inte tillåtas inom stort opåverkat område
 • Medelstora och stora anläggningar ska inte tillåtas i tätbebyggda områden, i småbrutet odlingslandskap och vid sjöar och vattendrag (med omgivande stränder)
 • Inom hinderfritt område får vindkraftverk inte uppföras
 • Detaljerad utredning om platsens förutsättningar ska alltid göras
 • Befintlig struktur av vägar och elnät ska utnyttjas så långt som möjligt
 • Tillkommande dragning av elkabel, under eller ovan mark, vägdragning och/eller vägförstärkning ska ske med hänsyn till topografi, natur-, kulturmiljö- och landskapsvärden, samt till våtmarker
 • Det ska finnas ett minsta avstånd på 1 000 meter mellan bostadshus och vindkraftverk i medelstora och stora vindkraftsanläggningar
 • Vid etablering inom 10 km från kommungränsen ska samråd alltid ske med berörda grannkommuner
 • En flyghinderanmälan ska alltid göras till Försvarsmakten minst fyra veckor innan arbete påbörjas med att uppföra en byggnad eller anläggning, om objektet är högre än 20 m utanför tätort och högre än 45 m inom sammanhållen bebyggelse

Vid etablering inom intresseområdena för vindbruk gäller även dessa rekommendationer:

 • Verk i grupp ska i första hand väljas
 • Ny etablering intill en befintlig etablering ska ses som en grupp oavsett ägarförhållanden
 • Alltför små vindkraftsetableringar i förhållande till områdets vindläge ska undvikas

Hänvisningar:

Energi- och klimatprogram för Falu kommun, 2012

 • Planeringsunderlag för vindbruk Falu kommun, 2011
 • Klimatsmart Borlänge, energi- och klimatstrategi för Borlänge, 2010
 • Energi- och klimatstrategi för Dalarna, 2012
 • Vindkraft i Dalarna, underlag och konsekvensanalys, 2011
 • Vindbrukskollen på vindlov.se
Sidan uppdaterad 2019-03-28