Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

En liten tjej som åker buss

Innehåll

Den gemensamma översiktsplanen tas fram kommuntäckande för båda kommunerna. Den fokuserar på de strategiskt viktiga frågeställningar som har lyfts fram av politikerna i uppdraget att ta fram översiktsplanen (se kap 1, En gemensam översiktsplan), men tar även upp sådant som måste finnas i en översiktsplan för att den ska uppfylla de krav som ställs i plan- och bygglagen.

Den gemensamma översiktsplanen går inte på djupet i alla frågor. När det redan finns program och policydokument som är antagna av kommunfullmäktige för vissa frågor hänvisar Översiktsplan FalunBorlänge till dessa. De översiktsplanefrågor som inte är gemensamma eller som kräver större detaljeringsgrad, exempelvis synen på markanvändning i mindre orter, ingår inte i den gemensamma översiktsplanen. Vid behov av ytterligare fördjupning kommer det att få lösas i den efterföljande, rullande, översiktsplaneringen eller genom fördjupningar av översiktsplanen för delar av kommunerna.

Läs mer i kapitel 23 - genomförande. Där finns information om översiktsplanens status och rullande Genomförande, om översiktsplanens status och om rullande planering.

De flesta kapitlen inleds med rekommendationer och föreslagen planeringsinriktning, vilket ger en överblick över planförslagets viljeinriktning. I kapitel 2, Strategier för hållbar samhällsplanering, beskrivs de övergripande strategierna för planförslaget. I slutet av varje kapitel finns hänvisning till vissa mål- och strategidokument samt planeringsunderlag. Här redovisas företrädesvis kommunala planer, strategier och program som är antagna av fullmäktige. Övrigt planeringsunderlag redovisas i bilagor.

De siffror som står framför de flesta rubriker motsvarar kapitel som finns i den skriftliga versionen av Översiktsplan Falun/Borlänge.

Sidan uppdaterad 2020-08-05