Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Närbild på två barn med olika nationell bakgrund som lapar snö som faller

Arbetet med Översiktsplan FalunBorlänge

Sommaren 2011 gav kommunstyrelserna i Falun och Borlänge ett uppdrag att ta fram en gemensam översiktsplan för Falun och Borlänge. Under tiden 1 mars - 6 maj 2013 var ett samrådsförslag ute på samråd. Syftet med samrådet var att samla in synpunkter på förslaget. Alla synpunkter som kom in har ställs samman i en samrådsredogörelse och den politiska styrgruppen har beslutat om hur planförslaget ska ändras. Samrådsredogörelsen är en bilaga till antagandehandlingen.

Planförslaget har sedan bearbetats och ställs ut under tiden 7 december 2013 - 19 februari 2014, för att ge allmänheten och andra berörda möjlighet att se hur de synpunkter de lämnat har tagits tillvara och att lämna synpunkter. Efter utställningstiden har kommunen redovisat de synpunkter som kommit in i ett särskilt utlåtande. Den politiska styrgruppen har beslutat om hur planförslaget ska ändras. Det särskilda utlåtandet är en bilaga till antagandehandlingen.

Länsstyrelsen har lämnat ett granskningsyttrande där det framgår att staten har invändningar mot Översiktsplan FalunBorlänge när det gäller riksintresse kulturmiljövård och områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS-områden). Länsstyrelsens granskningsyttrande ingår i antagandehandlingen.

Den färdiga versionen av Översiktsplan FalunBorlänge har antagits av kommunfullmäktige i Falun 2014-06-12 och av kommunfullmäktige i Borlänge 2014-06-17. Besluten har vunnit laga kraft.

Sidan uppdaterad 2019-03-28