Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

En pappa som leker med sitt barn i en lekpark

2.2 Hållbar utveckling

Hållbar utveckling uttrycker en riktning, en möjlig och önskvärd framtid, och brukar beskrivas i tre dimensioner av hållbarhet - ekologisk, social och ekonomisk - som alla måste samverka för att utvecklingen ska vara hållbar. Tanken med denna tredelning är att lösningen på miljöproblematiken - som är utgångspunkten med jordens uppvärmning, klimatkatastrofer och nedsmutsning – aldrig kan fungera om inte ekonomiska och sociala villkor blir acceptabla.

Nedan behandlas de tre olika dimensionerna av hållbarhet:

2.2.1 Den ekologiska, miljömässiga, dimensionen

Den ekologiska, miljömässiga, dimensionen är basen och ramen för mänskliga aktiviteter. Jorden, dess atmosfärs och ekosystems förmåga att härbärgera mänskliga aktiviteter är den kritiska faktorn för mänsklighetens möjligheter att överleva. Klimatförändringarna är den nu helt avgörande miljöfrågan. De främsta anledningarna till utsläpp av växthusgaser är transporter, uppvärmning/kylning av byggnader samt produktion och distribution av livsmedel. Förlorad biologisk mångfald och effekterna av kemiska ämnen är andra viktiga miljöfrågor.

Jordens och dess ekosystems möjligheter att dämpa och laga de skador som mänskliga aktiviteter ger upphov till och att fortsätta leverera ekosystemtjänster som jord- och skogsbruksprodukter eller buffring av koldioxid i hav och skogar, kallas resiliens (återhämtningsförmåga). För en del av dessa områden har gränsen nåtts. För att upprätthålla ekosystemens återhämtningsförmåga är den biologiska mångfalden helt avgörande.

Det lokala ansvaret i FalunBorlänge för att minska klimatförändringar innebär bland annat:

 • Ett medvetet användande av samhällsplaneringen för att minimera eller effektivisera transporter mellan målpunkter.
 • Ett tätare och effektivare markutnyttjande i tätorterna.
 • En tydlig prioritering av gång- och cykeltrafik och kollektivtrafik i tätorterna, för att kraftigt minska användningen av personbil (hållbara transporter).
 • Att energieffektiviteten i bostäder och lokaler är hög och att nya byggnader byggs resurseffektivt och miljöanpassat.
 • Bevarande av biologisk mångfald och odlingsmark för livsmedelsproduktion.
 • Att bidra till att ge kunskap och insikt till kommuninvånare och företagare för att ge möjligheter till kloka val för bland annat hållbara transporter och konsumtion. 

2.2.2 Den sociala dimensionen

Social hållbarhet kan ses utifrån två olika synsätt. Det första handlar om välfärd; att folk har en hygglig tillvaro och att välfärden fördelas någorlunda rättvist. Här kan vi nämna begrepp som segregation, inkludering, jämlikhet och jämställdhet.

Det andra synsättet handlar om samhällets förmåga att lösa sina problem. Kapaciteten beror både på enskilda och på hur samhället organiserar sig. Inte minst viktigt i ett planeringssammanhang är samspelet mellan myndigheter och kommuninvånarna. Det innebär att skapa förutsättningar för bra levnadsvillkor genom tillgång till arbete, god arbetsmiljö, ekonomisk och social trygghet, en trygg uppväxt för barn samt delaktighet och medinflytande. Sunda levnadsvanor och en bättre folkhälsa ökar förutsättningarna för samhällsekonomisk tillväxt och leder till bättre ekonomi för den enskilda.

Den sociala dimensionen handlar också om hur människor bemöter och behandlar varandra i vardagen och om hur mänskligheten förmår samverka för att ge goda, rättvisa och jämlika levnadsvillkor för alla, om solidaritet i kris- och nödsituationer, om styrkan i relationer mm. Det handlar om att känslan av delaktighet i och inflytande på samhällsförändringar finns för kvinnor, män, barn och ungdomar. Det kan också vara förmågan att samarbeta för att vända en kritisk utveckling, till exempel klimatpåverkan eller främlingsfientlighet. I FalunBorlänge innebär det bland annat:

 • Falu- och Borlängeborna bemöter varandra med öppenhet, generositet och värme.
 • Vi bejakar en mångfald av idéer, kunskap, erfarenheter och kulturer.
 • Kvinnors, mäns, flickors och pojkars erfarenheter och kunskaper tas tillvara och alla känner delaktighet i samhällsutvecklingen.
 • Vi arbetar med att utjämna skillnader och öka jämlikheten mellan olika grupper i samhället.
 • Ungdomar och människor med utländsk bakgrund ska ges bättre möjlighet att delta i arbetslivet.

2.2.3 Den samhällsekonomiska dimensionen

Den samhällsekonomiska dimensionen tillhandahåller medel för att göra samhällsutvecklingen hållbar. Det innebär en effektiv resurshushållning, med fördelning utifrån ett helhetsperspektiv där olika åtgärder ska samverka till största gemensamma nytta, snarare än att varje del för sig optimeras. Hushållning med befintliga resurser i form av material, byggnader, vägar, järnvägar, ledningar, anläggningar mm kan innebära ett mer effektivt nyttjande, att återanvända eller att återföra restprodukter till ny produktion. Det är också att hushålla med mänskliga resurser, nätverk, organisationer, kunskap mm.

Så kallad miljödriven ekonomisk tillväxt utgår från att det som är bra för det framtida hållbara samhället också är en framgångsfaktor för de företag som förstår och är tidigt ute i nödvändig anpassning av produktion och tjänster. Det innebär en näringslivsutveckling vars drivkraft är en växande efterfrågan av och marknad för varor och tjänster som minskar utsläpp eller nyttjar naturresurser mer resurseffektivt.

I FalunBorlänge innebär den samhällsekonomiska dimensionen bland annat:

 • FalunBorlänge är en region för miljödriven ekonomisk tillväxt genom satsning på förnybar energi och energieffektiva produktions- och förvaltningsmetoder.
 • Satsning på grund-, gymnasie- och högskoleutbildning av hög kvalitet.
 • Investering i kompetensförsörjning av arbetskraft.
 • Helhetssyn i optimering av nya investeringar i förhållande till tidigare gjorda investeringar i samhällsresurser.
Sidan uppdaterad 2020-08-05