Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Ansöka om skadeståndsersättning

Om du anser att Falu kommun har vållat dig eller din egendom skada kan du ha rätt till skadestånd. Här finns information om hur du gör och vart du ska vända dig.

Du som begär skadestånd måste visa att Falu kommun har orsakat skadan genom vårdslöshet eller försummelse. OBS! Har skadan skett på en skola så är det Sektor Service man ska kontakta. Fyll i e-formuläret så noggrant som möjligt. För att du ska få ditt ärende prövat är det viktigt att det framgår var och när skadan har inträffat och vad det är som har hänt.

Har du råkat ut för en personskada (till exempel halkat omkull och brutit armen) eller drabbats av en egendomsskada (till exempel en gren som blåst ner och skadat din bil) kan du göra en anmälan om detta och begära skadestånd om du anser att kommunen har orsakat skadan genom fel eller försummelse.  

En anmälan kan endast göras om Falu kommun är:

  • fastighetsägare (det vill säga äger aktuell mark eller byggnad)
  • ansvarig väghållare (det vill säga svarar för gatans eller gångbanans skötsel)
  • ansvarig för verksamheten (ex. väghållare)

Observera dock att du alltid i första hand bör nyttja egna försäkringar innan du riktar ett krav mot kommunen för den uppkomna skadan.

När anmälan kommer in gör kommunen och i vissa fall kommunens försäkringsbolag, en skadeståndsrättslig utredning och bedömning av det inträffade. När utredningen är klar får du ett skriftligt besked om Falu kommun anser sig vara ersättningsskyldig eller inte för det inträffade. Handläggningstiden kan ta upp till sex månader.

Upplysning

Om du är missnöjd kan du överklaga beslutet. Vänligen kontakta tingsrätten för mer information.

Sidan uppdaterad 2023-04-13