Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Händer som håller i sedlar

Avgifter vid stöd och hjälp

Omvårdnadsförvaltningen i Falu kommun tar ut avgifter för stöd hjälp. Avgifter och förbehållsbelopp (se föklaring nedan) är knutna till det av regeringen årligen fastställda prisbasbeloppet och förändras och beräknas enligt det.

Revidering av avgifter sker varje år, vanligtvis under våren. 2024 är årsomräkningen framskjuten.

Prisbasbelopp 2023 = 52 500 kronor.

Kommunen tar ut avgift för

Omvårdnad/hemtjänst/hemsjukvård

Omvårdnad/hemtjänst kostar 273 kr/timme upp till 2 359 kr/månad som är maxtaxan. Avgiften bestäms av din inkomst och jämkas automatiskt i förhållande till inkomsten. Du betalar enbart för den tid som utförts.
För hemsjukvård och rehabilitering i hemmet betalar du en avgift som är 150 kr/besök upp till maxtaxa.

Avgift för ej avbokade besök, ingår ej i maxtaxan

För hemtjänstbesök och hemsjukvårdsbesök som inte avbokas minst 24 timmar före planerat besök kommer en avgift om 150 kr/besök att tas ut.

Måltider, ingår ej i maxtaxan

Matlåda distribuerad till hemmet, 77 kr/portion.

Lunch i restaurang vid vård- och omsorgsboende, 77 kr/portion

Alla måltider vid vård- och omsorgsboende, 125 kr/dygn.

Trygghetslarm

Trygghetslarm 207 kr/månad.

Dagverksamhet, ingår ej i maxtaxan

Dagverksamhet kostar 90 kr/dag. ( Avser kostnad för lunch och kaffe ).

Korttidsplats

Korttidsvård/avlastningsplats, måltider 125 kr/dygn, omvårdnad 79 kr/dygn upp till maxtaxan om 2 359 kr samt hygienpaket 5 kr/dygn. Ankomstdag och avresedag räknas var och en som heldag.

Hjälpmedel, ingår ej i maxtaxan

Hjälpmedel i ordinärt boende kostar 250 kr/förskrivet hjälpmedel upp till ett högkostnadstak på 1 400 kr/år.

När du betalat sammanlagt 1 400 kr på mindre än tolv månader får du ett frikort.
Frikortet talar om att du inte behöver betala mer under resten av
tolvmånadersperioden, räknat från första besöket. Detta gäller för både
hjälpmedel förskrivna inom Region och Kommun tillsammans. Kostnad för eventuella tillbehör kan tillkomma.

I vård och omsorgsboende betalar samtliga permanent boende en avgift om 50
kr/månad för hjälpmedel som ingår i boendet.

Hyra

För lägenhet i vård- och omsorgsboende med hyreskontrakt alternativt upplåtelseavtal betalas individuell hyra. Bostadstillägg söker du hos Pensionsmyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Så här räknas omvårdnadsavgiften ut för dig

Vid beräkning av din avgift tas hänsyn till din betalningsförmåga och omfattningen av den hjälp du får. Uppgift om aktuella inkomster och boendekostnad m.m. hämtar vi från den inkomstuppgift som du lämnat.  
Om det sker förändringar angående din ekonomiska och/eller sociala situation så ska du meddela oss det omgående så vi kan justera din avgift.

Omvårdnadsförvaltningen räknar samman dina inkomster och drar sedan ifrån samtliga skatter och slutsumman blir din nettoinkomst. Från nettoinkomsten dras ett förbehållsbelopp som reserveras för dina personliga behov såsom livsmedelskostnader, kläder, sjukvård, mediciner, hjälpmedel, resor med mera samt individuella tillägg, överstigande 200 kr/månad, efter särskild ansökan. 
Exempel på individuellt tillägg kan vara kostnad för familj, arbete, god man (arvodesbeslut från överförmyndarnämnden ska alltid bifogas) och viss service som ligger utanför den som erbjuds samt bostadskostnad. 
Med bostadskostnad avses hyra eller bostadsrättsavgift inklusive eventuell ränta på låneskuld. För dig som bor i egen fastighet beräknas boendekostnaden enligt Pensionsmyndighetens regler för bostadstillägg. Där ingår kostnad för eventuell ränta på låneskuld, fastighetsavgift och en schablonkostnad för driftskostnader.

Kostnad för hushållsel ingår inte i boendekostnaden. Det som därefter blir kvar är det disponibla avgiftsutrymmet och lika med din betalningsförmåga.

För omvårdnad/hemtjänst betalar du en timtaxa vilken är 273 kr/timme upp till 2 359 kr/månad. Mer får inte tas ut, detta belopp är lika med maxtaxan.
Gifta makar och sammanboendes omvårdnads/hemtjänsttid räknas inte ihop utan tiden räknas individuellt var för sig och avgiften sätts individuellt. 

Pensionsmyndighetens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Följande schablonbelopp gäller från och med 2023

  • Ensamstående: 6 470 kr/månad.
  • Makar och sammanboende: 5 279 kr/ månad och person.
  • Ensamstående under 65 år: 7 117 kr/månad.
  • Makar och sammanboende under 65 år: 5 807 kr/ månad och person.

Skicka in inkomstuppgift inför ansökan

Inkomstredovisning - bilaga vid ansökan om hjälp eller stöd, blankett Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

​Kontakt

Har du frågor om avgifter kan du ringa eller mejla debiteringen:
Telefon 023-833 00
debiteringen.omvardnad@falun.se

Enskilda beslut om avgifter kan överklagas till Förvaltningsrätten. Men observera att överklagandet ändå ska skickas in till: Omvårdnadsnämnden i Falu kommun, 791 83 Falun.

Avgifterna är fastställda av kommunfullmäktige 2002-06-13 och reviderade av kommunfullmäktige 2003-09-04, 2004-11-25, 2009-11-26, 2010-10-07, 2012-11-22, 2013-05-14, 2015-12-15 samt 2016-02-11. Avgifterna är uppräknade till 2023 års basbelopp om 52 500 kr.

Sidan uppdaterad 2024-03-27