Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Två personer som handlar

Mål

Planering och målsättningar behövs både på lång och kort sikt. På lång sikt handlar det om att ange en strategi och inriktning för kommunen och dess olika verksamheter. På kortare sikt är målen mer detaljerade och verksamhetsnära.

1. Målen och planeringen på lång sikt

Visionen

Planeringen på lång sikt utgår från kommunens vision – Ett större Falun. Visionen uttrycker ett önskat framtida tillstånd och ska vara en ledstjärna för kommunens verksamheter och influera andra samhällsaktörer. Visionens tidshorisont är inte angiven i ett årtal utan är på mycket lång sikt, flera mandatperioder.

Agenda 2030

Kommunens långsiktiga planering ska genomsyras av Agenda 2030 och de 17 Globala målen för hållbar utveckling. Agenda 2030 ska ligga till grund för planering av insatser och projekt samt hur de följs upp.

Kommunfullmäktige har beslutat om fem målområden som konkretiserar innebörden i Agenda 2030 och de Globala målen. De fem målområdena ingår nu i årsplanen med budget Pdf, 1.4 MB.. Där anges mål och inriktningar för hela kommunens arbete mot ett hållbart samhälle inom den ekologiska, den ekonomiska och den sociala dimensionen.

Översiktsplan

Översiktsplanen anger hur kommunen på lång sikt ser på användningen av olika mark och vattenområden, men även på hur den redan byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. Översiktsplanen har en tidshorisont på 20 år men ska aktualitetsförklaras en gång per mandatperiod.

Kommunens planering på lång sikt återfinns i ovanstående dokument. De anger de långsiktiga ambitionerna som kommunfullmäktige har antagit för det geografiska området Falu kommun och faluborna.

2. Målen och planeringen för mandatperioden

För varje mandatperiod görs en planering där det framgår vad de förtroendevalda har för målsättningar och prioriteringar för perioden. Detta görs (normalt sett) året efter att det varit val.

Planeringen för mandatperioden utgår från de långsiktiga planeringsdokumenten: Kommunens vision med de sex perspektiven som är knutna till visionen, hållbarhetsprogrammen och översiktsplanen. Utifrån dessa dokument ska de förtroendevalda prioritera bland allt som skulle behöva göras för att nå visionen och målen i hållbarhetsprogrammen. Målen för mandatperioden bör inte vara så många till antalet. Planeringen för mandatperioden sammanfattas i en strategisk handlingsplan Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster. som beslutas av kommunfullmäktige.

Resultatmål

Resultatmålen uttrycker målsättningarna för mandatperioden och presenteras i den strategiska handlingsplanen. Resultatmålen ska vara påverkbara för kommunen, vara mätbara och kunna följas över tid. Resultatmålen utgår från invånarna och uttrycker de resultat och den nytta för faluborna som kommunens verksamheter ska åstadkomma. För att mäta måluppfyllelsen ska det till varje resultatmål kopplas ett eller flera mätbara indikatorer.

Verksamhetsmål

För varje mandatperiod har nämnderna möjlighet att fastställa verksamhetsmål som de vill uppnå för sina verksamheter samt ange hur dessa mål bidrar till uppfyllelse av resultatmålen. Verksamhetsmålen kan vid behov revideras under mandatperioden.

Indikatorer

Ett eller flera mätbara indikatorer är kopplade till varje resultatmål och verksamhetsmål. Indikatorerna ger signaler om resultatmålet har uppnåtts eller är på väg att uppnås. Indikatorerna ska tillsammans fånga bredden i resultatmålet. Vid val av indikatorer är det viktigt att både kunna mäta resurser, verksamhet och resultat (jmf styrningens dimensioner) Vid val av indikatorer är det även viktigt att hitta indikatorer som mäter kvalitén.

3. Planering för ett enskilt år

Visionen och den strategiska handlingsplanen ligger till grund för planeringen för alla år under mandatperioden. Därutöver behövs det planering även på kortare sikt, år för år. Enligt kommunallagen ska kommunen varje år upprätta en budget för nästa kalenderår (budgetår) för verksamheten och ekonomin. För verksamheten ska anges mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. För ekonomin ska anges de finansiella mål som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. Budgeten ska också innehålla en plan för ekonomin för kommande treårsperiod.

De politiska prioriteringarna för nästkommande år och de två efterföljande år fastläggs i en årsplan med budget som beslutas i kommunfullmäktige i juni respektive år.

Efter fullmäktiges beslut upprättar nämnderna sina verksamhetsplaner Pdf, 6.8 MB, öppnas i nytt fönster. och detaljerad budget för nästa år. I verksamhetsplanen presenteras nämndens uppdrag, nämndens bidrag till den strategiska handlingsplanen och resursfördelningen inom nämndens verksamhetsområde.

När nämndens fastställt sin verksamhetsplan, arbetar verksamheterna vidare med att upprätta sina aktivitetsplaner, som beskriver de aktiviteter som planeras och som ska bidra till att målen uppfylls.

4. Resultatmål och koppling mot processer

Resultatmålen utgår från visionen och länkas till det kommunala uppdraget genom huvudprocesserna. Alla resultatmålen tas hand om i en eller flera av kommunens huvudprocesser. Huvudprocesserna omfattar allt som händer inom det geografiska området Falu kommun och inte bara det som organisationen Falu kommun har mandat att påverka. Resultatmålen är, i många fall, formulerade enligt samma princip.

Verksamhetsprocesserna på den övergripande nivån (för närvarande 19 stycken) samlar alla uppdrag som kommunen har oavsett inom vilken nämnd/förvaltning som uppdraget verkställs.

Nämndens verksamhetsprocesser beskriver respektive nämnds uppdrag. Nämndens verksamhetsmål utgår från resultatmålen och beskriver vad nämnden kan göra för att bidra till att resultatmålen uppnås. Nämnden kan även formulera ytterligare verksamhetsmål för att beskriva vad man kan göra för utveckling av verksamhetsprocesserna.

Verksamhetsprocesserna på förvaltningsnivå formuleras av verksamheterna själva. Det är i arbetet i dessa processer, på en detaljerad nivå, som mötet med kunden/brukaren sker. Här sker även det vardagliga effektiviseringsarbetet bl a genom processkartläggningar och förbättringsinsatser.

De vardagsnära aktiviteterna, som utgår från verksamhetsmålen, ska bidra till att målen uppfylls och/eller att processerna utvecklas.

Bilder som förklarar processen

Mål och planering

Se bild över mål och planering Pdf, 395.2 kB, öppnas i nytt fönster. för att få en klar bild över strukturen över mål och planering på olika nivåer som är nämnd i texten ovan.

Mål- och resultatstyrningen

Se processbild Pdf, 226 kB, öppnas i nytt fönster. över hur styrningen av mål och resultat är kopplad till förvaltningens processer och aktiviteter.

Sidan uppdaterad 2021-11-19