Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

En cyklist kommer åkande i mörkret, endast svaga lampor lyser upp personen

Brottsförebyggande rådet

I Falu kommun finns ett lokalt brottsförebyggande råd som arbetar för samverkan mellan olika aktörer för att öka tryggheten och förebygga brott.

Vad gör brottsförebyggande rådet

I rådet samordnas frågor gällande brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete och det förebyggande arbetet gällande alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel (ANDTS) och arbetet för att förebygga våldsbejakande extremism (VBE).

Läs mer om Faluns brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Falun ska vara en attraktiv kommun för boende, studerande och besökare där alla, oavsett kön, ålder, funktionsnedsättning, etnisk tillhörighet eller sexuell läggning ska känna sig trygga och säkra.

Rådets mål

Det övergripande målet för det lokala brottsförebyggande rådet (BRÅ) är att långsiktigt genom samverkan och gemensamma insatser med olika aktörer öka tryggheten och minska brottsligheten för Faluns invånare och dess besökare.

Upplägg

Det gemensamma arbetet utgår från de samverkansöverenskommelser och medborgarlöften som tecknas mellan Falu kommun och Polisen. I samverkansöverenskommelsen fastställs de områden som ska prioriteras kommande år. Arbetsgrupper utses för att titta på möjliga orsaker och därefter lämpliga åtgärder. Utifrån detta görs sedan gemensamma aktivitetsplaner. Rådet arbetar också händelsebaserat utifrån uppkomna händelser och behov där insatser behövs. Detta arbete utvecklas och struktureras med metoden EST - Effektiv samordning för trygghet - som började implementeras under 2018.

Förebyggande arbete i Falun

Underställd Faluns brottsförebyggande råd finns flera pågående samverkansgrupper inom det brotts- och ANDTS (Alkohol Narkotika Dopning Tobak Spel)-förebyggande området. Även arbetet mot våldsbejakande extremism samordnas under rådet .

Brottsförebyggande och trygghetsskapande samordning i Falun Länk till annan webbplats.

Rådet samordnar och leder

En ny samverkansöverenskommelsen mellan Falu kommun och Polisen undertecknades 2020-03-10. Samverkansöverenskommelsen reviderades och förlängdes 2023-11-08 av Kommunalrådet/BRÅ-ordförande Anders Lindh och Lokalpolisområdeschef för polisområde Falun Zandra Runo.
Kommunen och polisen gör ny överenskommelse

Läs mer:

Samverkansöverenskommelse mellan Polisen och Falu kommun

En samverkansöverenskommelse är framtagen.

Samverkansöverenskommelse mellan Polisen och Falu kommun 2020-2023, reviderad  och förlängd 2023-11-08, att gälla tills det att ny överenskommelse träffas. Pdf, 114.4 kB.

Ett Medborgarlöfte är tecknat mellan Polisen och Falu kommun

Som ett led i att stärka en redan god samverkan har Lokalpolisområde Falun och Falu kommun beslutat om att i ett Medborgarlöfte lova att avsätta resurser för tillskapandet av en för Falun ny form av strukturerad samverkan enligt modellen SSPF (skola, socialtjänst, polis, fritid). Målgruppen för SSPF i Falun är barn och unga i åldern 12 – 20 år med normbrytande beteende som bedöms ha hög risk för att utveckla/fortsätta med normbrytande beteende till exempel i form av missbruk och kriminalitet (inklusive radikalisering till våldsbejakande miljöer). SSPF ökar möjligheten att upptäcka och ge rätt stöd till unga med normbrytande beteende och deras familjer i ett så tidigt skede som möjligt. MedborgarlöftetPdf, 125.3 kB. Länk till annan webbplats.

Mötesdatum 2024

  • 15 mars klockan 13.00-16.45
  • 26 april klockan 9.00 - 12.00
  • 3 juni klockan 13.00 - 16.00
  • 27 september klockan 13.00 - 16.00
  • 6 december klockan 9.00 - 12.00

Brottsförebyggande rådets organisation

Arbetet i Faluns brottsförebyggande råd leds av ordförande Anders Lindh.

Inom Falu kommun finns barn- och utbildningsförvaltningen, arbetslivs och socialförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen, sektor service, miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, omvårdnadsförvaltningen och kommunstyrelseförvaltningen representerade. Övriga representanter är Kopparstaden, Polisen, Räddningstjänsten, Svenska kyrkan, Centrala stadsrum, Dalarnas försäkringsbolag, Svenskt näringsliv och Kriminalvården.

Ordförande och samordnare

  • Anders Lindh (M) ordförande
  • Susanne Martinsson (C) vice ordförande
  • Ulrika Gustafsson Lindberg, samordnare
Sidan uppdaterad 2024-02-06